Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 638 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-24
Data wydania:2003-03-25
Data wejscia w życie:2003-05-09
Data obowiązywania:2003-04-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 638 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 70                — 4541 —                Poz. 638


638

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa rodzaje środków przymusu bezpośredniego, przypadki i sposób ich użycia, a także sposób dokumentowania przypadków zastosowania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”. § 2.

1. Funkcjonariusz może stosować środki przymusu bezpośredniego po bezskutecznym wezwaniu osoby, wobec której środki te miałyby być użyte, do zachowania się zgodnego z prawem i uprzedzeniu o możliwości zastosowania tych środków.

2. Funkcjonariusz może odstąpić od wzywania osoby do zachowania zgodnego z prawem oraz od uprzedzenia o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, jeżeli zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego bądź mienia. § 3.

1. Funkcjonariusz powinien stosować środki przymusu bezpośredniego w taki sposób, aby osiągnięcie podporządkowania się wydanym na podstawie prawa poleceniom powodowało możliwie najmniejszą dolegliwość.

2. Odstępuje się od dalszego stosowania środków przymusu bezpośredniego, gdy osoba, wobec której użyto tych środków, podporządkowała się wydanym poleceniom.

3. Jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom, można stosować jednocześnie różne środki przymusu bezpośredniego. §

4. W razie wykonywania czynności służbowych przez dwóch lub więcej funkcjonariuszy, decyzję o użyciu środków przymusu bezpośredniego podejmuje kierujący czynnością, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 i § 11 ust.

2. §

5. Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, starców oraz osób o widocznym kalectwie stosuje się wyłącznie chwyty obezwładniające. §

6. Funkcjonariusz ma prawo stosować następujące środki przymusu bezpośredniego:

1) siłę fizyczną w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony lub ataku;

2) urządzenia techniczne, takie jak: a) kajdanki, b) prowadnice, c) kaftany bezpieczeństwa, pasy i siatki obezwładniające, d) kolczatki drogowe i inne przeszkody umożliwiające zatrzymanie pojazdu;

3) chemiczne środki obezwładniające, takie jak: a) ręczne miotacze gazu, b) ręczne granaty łzawiące. § 7.

1. Siłę fizyczną stosuje się w celu obezwładnienia osoby, odparcia czynnej napaści albo zmuszenia do wykonania polecenia.

2. Używając siły fizycznej, nie należy zadawać uderzeń, chyba że funkcjonariusz działa w obronie koniecznej albo w celu odparcia zamachu na życie lub zdrowie ludzkie bądź mienie. § 8.

1. Kajdanki można stosować wobec osób skazanych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych w celu udaremnienia ucieczki albo zapobieżenia czynnej napaści lub czynnemu oporowi.

2. Kajdanki stosuje się:

1) na polecenie sądu lub prokuratora;

2) wobec osób podejrzanych lub oskarżonych o popełnienie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu albo skazanych za takie przestępstwo.

3. Nie stosuje się kajdanek wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 17 lat, z wyjątkiem nieletnich, których wygląd wskazuje na wiek powyżej 15 lat, podejrzanych o popełnienie przestępstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt

2.

4. Kajdanki zdejmuje się niezwłocznie po wprowadzeniu osób, wobec których je zastosowano, do pomieszczeń służbowych zabezpieczonych przed możliwością ucieczki, aresztów lub na salę rozpraw, chyba że sąd zarządzi inaczej.

5. Kajdanki zakłada się na ręce z przodu, a osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą zachowywać się agresywnie — na ręce do tyłu. §

9. Prowadnicę można stosować wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 17 lat, w przypadkach, o których mowa w § 8 ust.

1. Przepisy § 8 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 638 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 649 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 648 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 647 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 646 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 645 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 644 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 643 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 642 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 641 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 640 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 639 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 637 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatrudnienie emerytowanego żołnierza

  Czy zatrudniając emerytowanego wojskowego, który wcześniej nie pracował w oparciu o umowę o pracę, należy w przypadku udzielania urlopu wypoczynkowego, traktować go (...)

 • Podstawy użycia broni palnej

  Jestem żołnierzem zawodowym i moje pytanie dotyczy służby pełnionej na terenie jednostki wojskowej z bronią. Ustawa ściśle precyzuje kto jest uznawany za organ porządkowy, (...)

 • Podstawy prawne działań funkcjonariuszy policji

  Czy policję obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego? Jakie szczególne przepisy w stosunku do obywateli wykorzystuje policja? Z (...)

 • Koszty czynności komornika w asyście policji

  Bezskuteczność wyjazdów komorników w teren do dłużnika jest zaiste irytująca. Albo dłużnika nie ma, albo jest ale po prostu nie otwiera i komornik wraca z niczym. (...)

 • Ustanie emerytury wojskowej

  W jakich wypadkach ustaje prawo do emerytury wojskowej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-10 poz. 22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-15 poz. 1406

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 538

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-04 poz. 627

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2012 r. sygn. akt K 10/11

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-31 poz. 867

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.