Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 660 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2003-04-10
Data wejscia w życie:2003-05-01
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 660 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 73                — 4674 —                Poz. 660


660

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia Art. 1. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny, bank lub inny podmiot dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku.”;

2) w art. 27 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Za osobę pobierającą emeryturę lub rentę składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty emerytury lub renty, o której mowa w art. 23 ust. 9 pkt 2, i odprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inna instytucja emerytalno-rentowa wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank lub inny podmiot dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy.”;

3) w art. 58 w ust. 1 po wyrazach „za opłatą ryczałtową” dodaje się wyrazy „określoną w art. 57 ust. 1 pkt 1”;

4) w art. 60 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Jeżeli w wykazach, o których mowa w art. 57 ust. 5 pkt 1 i art. 58 ust. 2 pkt 2, zamieszczono lek o nazwie międzynarodowej, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 57 ust. 1, również inny lek dopuszczony do obrotu, niezamieszczony w tych wykazach, a objęty tą samą nazwą międzynarodową, pod warunkiem że jego cena nie jest wyższa od limitu ceny, a jeżeli limit nie został ustalony — od ceny leku zamieszczonego w wykazach.”;

5) art. 220 otrzymuje brzmienie: „Art. 220. Pierwsze plany, o których mowa w rozdziale 7, przygotowywane są na rok 2004, z zastrzeżeniem art. 220a i 220b.”;

6) po art. 220 dodaje się art. 220a i 220b w brzmieniu: „Art. 220a.

1. Projekt wojewódzkiego planu zdrowotnego na rok 2004 opracowuje zarząd województwa, a zatwierdza w drodze uchwały sejmik województwa i przekazuje do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. W przypadku nieprzedstawienia wojewódzkiego planu zdrowotnego na rok 2004 w terminie, o którym mowa w ust. 1, plan ten opracowuje właściwy oddział wojewódzki Funduszu.

3. Wojewódzki oddział Funduszu, na podstawie analizy sytuacji zdrowotnej obywateli określonej w wojewódzkim planie zdrowotnym na rok 2004 oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych sfinansowanych przez właściwą kasę chorych w okresie ostatnich dwóch lat, przygotowuje wojewódzki plan zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na 2004 r., zwany dalej „wojewódzkim planem zabezpieczenia”.

4. Komórka organizacyjna centrali Funduszu, o której mowa w art. 38 ust. 5, przygotowuje plan zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla służb mundurowych na rok 2004, zwany dalej „planem zabezpieczenia dla służb mundurowych”.

5. Plany, o których mowa w ust. 3 i 4, określają w szczególności liczbę i zakres świadczeń zgodnie z potrzebami zdrowotnymi oraz w ramach posiadanych przez Fundusz środków finansowych.

6. Oddział wojewódzki Funduszu przekazuje wojewódzki plan zabezpieczenia do centrali Funduszu w terminie do dnia 30 lipca 2003 r. Art. 220b.

1. Zarząd Funduszu, na podstawie wojewódzkich planów zabezpieczenia i planu zabezpieczenia dla służb mundurowych, opracowuje projekt Krajowego Planu Zabezpieczenia Âwiadczeń Zdrowotnych na rok 2004, zwany dalej „krajowym planem na rok 2004”.

2. Projekt krajowego planu na rok 2004 określa w szczególności liczbę oraz zakres świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków Funduszu.

3. Zarząd Funduszu przedstawia projekt krajowego planu na rok 2004 Radzie Funduszu w terminie do dnia 15 sierp-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 660 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 668 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 667 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia"

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 666 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 665 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 664 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 663 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 662 z 20032003-04-30

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 659 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

  Co to znaczy, że wymiar składki zdrowotnej zus od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 8% od kwoty zadeklarowanej, a jednocześnie podstawą (...)

 • Ubezpieczenie zdrowotne studenta z zagranicy

  Czy student obcokrajowiec, posiadając kartę czasowego pobytu ma prawo do bezpłatnego korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego?

 • Składka zdrowotna dla ryczałtowców

  Składka zdrowotna w przeciwieństwie do pozostałych składek na ZUS wynosi 8% dochodu podatnika. Czy w przypadku korzystania osoby fizycznej prowadzącej działalność (...)

 • Składki ZUS - wspólnik spółki cywilnej

  Ile wynosi minimalny ZUS dla współwłaściciela spółki cywilnej? Ile wynosi ZUS dla współwłaściciela spółki jeśli jest na emeryturze? Jak opłacany jest ZUS przez (...)

 • Prawo małżonka obcokrajowca do świadczeń z NFZ

  Chcę wziąć ślub z obywatelką Słowacji. Mamy zamiar mieszkać w Polsce. Czy moja przyszła żona otrzymując zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, ma prawo do bezpłatnego (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 20 poz. 310

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 575

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandartowych świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-18 poz. 997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-26 poz. 864

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.