Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2003-04-11
Data wejscia w życie:2003-05-15
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661 z 2003


661

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim Art. 1. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 uchyla się ust. 3;

2) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: „Rozdział 2a

2. Komisja liczy dziesięciu członków. Urzędowe poświadczanie znajomości języka polskiego Art. 11a. Cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą otrzymuje urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną. Art. 11b.

1. Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Ob3. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów, o których mowa w art. 11a,

2) przyjmowanie wniosków dotyczących potrzeb w zakresie przeprowadzania egzaminów, cego, zwaną dalej „Komisją”, jej przewodniczącego i członków, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spośród specjalistów w zakresie nauczania języka polskiego, w tym jako języka obcego.

Dziennik Ustaw Nr 73                — 4676 —                Poz. 661


nansowej Komisji i państwowych komisji egzaminacyjnych, wysokość wynagrodzenia oraz warunki zwrotu członkom Komisji i państwowych komisji egzaminacyjnych kosztów podróży i pobytu, a także wysokość wynagrodzenia innych osób wykonujących zadania na zlecenie Komisji, uwzględniając w szczególności, że wynagrodzenie członków Komisji, z wyjątkiem jej przewodniczącego, przysługuje za udział w posiedzeniach Komisji i że jego wysokość będzie ustalana w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonej w przypisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach państwowych,

2) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania poświadczeń znajomości języka polskiego, wzór poświadczenia, warunki odpłatności za przeprowadzanie egzaminów i wydawanie poświadczeń, wymagania, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy państwowych komisji egzaminacyjnych, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego, z uwzględnieniem nadania poświadczeniu nazwy „Certyfikat znajomości języka polskiego” oraz możliwości zwolnień z obowiązku zdawania egzaminu.

3. Obsługę administracyjną i finansową Komisji i państwowych komisji egzaminacyjnych wykonuje Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, utworzone na podstawie odrębnych przepisów.

4. Opłaty pobierane za przeprowadzenie egzaminu i wydanie poświadczenia znajomości języka polskiego stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone na rachunku dochodów budżetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.”.

3) przygotowywanie rocznego harmonogramu egzaminów,

4) powoływanie składów państwowych komisji egzaminacyjnych,

5) zlecanie przygotowania zadań egzaminacyjnych, analiz i opracowań na potrzeby przeprowadzanych egzaminów,

6) organizacja i prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów i osób przygotowujących zadania egzaminacyjne,

7) promocja systemu poświadczania znajomości języka polskiego przez cudzoziemców w kraju i za granicą,

8) wydawanie poświadczeń znajomości języka polskiego,

9) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi testowanie znajomości języków obcych, w tym języka polskiego przez cudzoziemców, oraz z instytucjami przygotowującymi zdających do egzaminów poświadczających znajomość języka. Art. 11c.

1. Państwowe komisje egzaminacyjne są powoływane na podstawie analizy potrzeb w zakresie poświadczania znajomości języka polskiego.

2. Do zadań państwowych komisji egzaminacyjnych należy:

1) przeprowadzanie egzaminów pisemnych i ustnych dla różnych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego i wystawianie ocen,

2) sporządzanie dokumentacji z przebiegu egzaminów i przekazywanie jej Komisji. Art. 11d.

1. Ârodki finansowe niezbędne do funkcjonowania Komisji i państwowych komisji egzaminacyjnych są zapewniane w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zadania i regulamin działania Komisji, organizację państwowych komisji egzaminacyjnych, sposób obsługi administracyjnej i fi-

Art. 2. Powołanie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, jej przewodniczącego i członków, nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 668 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 667 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia"

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 666 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 665 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 664 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 663 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 662 z 20032003-04-30

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 660 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 659 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

porady prawne online

Porady prawne

 • Umieszczenie pamiątkowej tablicy na budynku

  Mieszkam w starej kamienicy na terenie tzw. ziem odzyskanych. W budynku tym na przełomie XVIII i XIX wieku urodził się i mieszkał wybitny wrocławski nauczyciel akademicki, (...)

 • Złożenie oferty w języku obcym

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada obowiązek przygotowania oferty w języku polskim (zamawiający może dopuścić wyjątki). Czy dokumenty, które należy dołączyć (...)

 • Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

  Od 1 maja 2004 r. można powoływać się przed sądami krajowymi na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Gdzie są dostępne publikacje orzeczeń Europejskiego (...)

 • Instrukcja obsługi w języku obcym

  Czy do każdego sprzedawanego urządzenia należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, czy do urządzeń specjalistycznych wystarczy tylko instrukcja np. w (...)

 • Instrukcja obsługi po polsku

  Czy dokumentacja (tj. instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno Ruchowa itp) dostarczana, czy też otrzymywana wraz z urządzeniem pochodzenia zagranicznego musi być dostarczana (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.