Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 665 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2003-04-09
Data wejscia w życie:2003-05-15
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 665 z 2003


Strona 1 z 7
665

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie rejestru agencji zatrudnienia Na podstawie art. 37 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb i warunki dokonywania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, odmowy ———————

1)

dokonania wpisu oraz przypadki wykreślenia z rejestru, wzory wniosku o dokonanie wpisu do rejestru i formularza certyfikatu, rodzaje dokumentów wymaganych do uzyskania wpisu do rejestru, sposób prowadzenia ewidencji osób przez agencje, zakres składanych informacji oraz treść zawieranych umów w przypadku prowadzenia pośrednictwa poza granicami kraju. § 2.

1. Wpis do rejestru agencji zatrudnienia, zwanego dalej „rejestrem”, jest dokonywany w formie elektronicznej w księdze rejestrowej, odpowiednio w jednym z trzech działów dotyczących:

1) dział pierwszy — agencji pośrednictwa pracy:

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Dziennik Ustaw Nr 73                — 4696 —                Poz. 665


a) w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, b) w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą;

2) dział drugi — agencji doradztwa personalnego;

3) dział trzeci — agencji pracy tymczasowej.

2. Dane wpisane w rejestrze nie są z niego usuwane. § 3.

1. Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie wniosku podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru złożonego wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru:

1) nazwę podmiotu;

2) adres siedziby podmiotu oraz adresy oddziałów (filii);

3) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

4) określenie rodzaju agencji zatrudnienia, o wpis której podmiot się ubiega;

5) wskazanie daty rozpoczęcia działalności agencji zatrudnienia;

6) informację o wysokości oraz formie zabezpieczenia finansowego — w przypadku ubiegania się o wpis do rejestru jako agencja pracy tymczasowej lub agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą;

7) numer identyfikacji podatkowej NIP;

8) numer identyfikacyjny nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON.

3. Do wniosku dołącza się:

1) kopię zaświadczenia o wpisie podmiotu do ewidencji działalności gospodarczej albo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, albo kopię innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu wnioskodawcy;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

3) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez podmiot z realizacją zobowiązań podatkowych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez podmiot z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

5) oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów ustawy;

6) potwierdzenie dokonania wpłaty, o której mowa w art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zwanej dalej „ustawą”, z wyjątkiem: a) organizacji pożytku publicznego, o ile działalność w zakresie pośrednictwa pracy jest zgodna z celami statutowymi tych organizacji, b) podmiotów wpisanych do rejestru, z wyłączeniem podmiotów, które uzyskały wpis z mocy prawa, ubiegających się o wpis innego rodzaju agencji.

4. W przypadku ubiegania się o wpis do rejestru jako agencja pracy tymczasowej lub agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą do wniosku dołącza się informację o zabezpieczeniu zobowiązań finansowych w wysokości co najmniej 50-krotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy; dane o formach zabezpieczenia finansowego mogą być przekazane w postaci kopii umowy poręczenia udzielonego przez bank, gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umów ubezpieczenia składanych przez podmioty ubiegające się o wpis do rejestru, lub w formie wyciągów wskazujących:

1) bank lub zakład ubezpieczeniowy udzielający zabezpieczenia finansowego;

2) sumę gwarancji lub sumę gwarancyjną w umowie ubezpieczenia;

3) termin ważności zabezpieczenia finansowego oraz termin, do którego jest możliwe składanie żądania wypłaty środków z zabezpieczenia finansowego.

5. Podmiot ubiegający się o wpis do rejestru jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą dołącza do wniosku umowę uwiarygodniającą zamiar współpracy wnioskodawcy z pracodawcami zagranicznymi w zakresie kierowania obywateli polskich do pracy za granicą, określającą w szczególności:

1) nazwę pracodawcy zagranicznego;

2) liczbę miejsc pracy;

3) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

4) rodzaj oraz warunki pracy, a także przysługujące osobie podejmującej pracę świadczenia;

5) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

6. Wzór wniosku o wpis do rejestru jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 665 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 668 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 667 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Metanoia"

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 666 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 664 z 20032003-04-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 663 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 662 z 20032003-04-30

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 661 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o języku polskim

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 660 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 659 z 20032003-04-30

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.