Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 692 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-09
Data wydania:1999-04-20
Data wejscia w życie:2000-06-16
Data obowiązywania:2003-05-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 692 z 2003


Strona 1 z 22
692

UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 26 listopada 1997 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, w następującym brzmieniu: UMOWA między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji Rzeczpospolita Polska i Ukraina, zwane dalej Stronami, kierując się celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, a także postanowieniami dokumentów organizacji regionalnych, dotyczących wielostronnej współpracy w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; wykonując postanowienia artykułów 3 i 4 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisanego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.; uzgodniły, co następuje:

Dziennik Ustaw Nr 78 Artykuł 1                — 4920 —                Poz. 692


1. Strony utworzą wspólny wojskowy batalion pokojowy, zwany dalej „Batalionem”.

2. Strukturę, liczebność, sposób doskonalenia, dowodzenia oraz wyposażenia Batalionu, a także zakres udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sił Zbrojnych Ukrainy określi odrębne porozumienie, zawarte między ministerstwami obrony Stron.

3. Ministerstwa obrony Stron wydzielą ze składu sił zbrojnych każdego z państw pododdziały wraz z wyposażeniem, zwane dalej „narodowymi częściami składowymi Batalionu”, które zostaną włączone do składu Batalionu. Do czasu podporządkowania tych części wspólnemu dowództwu pozostaną one w strukturze sił zbrojnych kraju, do których przynależą.

4. Polska część Batalionu stacjonować będzie na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ukraińska część Batalionu stacjonować będzie na stałe na terytorium Ukrainy. W okresie przygotowywania Batalionu do działań w rejonie operacji, w której Batalion będzie uczestniczył, miejsce jego stacjonowania uzgadniane jest każdorazowo przez ministerstwa obrony Stron. Artykuł 2

1. Batalion może uczestniczyć w międzynarodowych operacjach pokojowych:

1) Organizacji Narodów Zjednoczonych, których mandat zatwierdzany jest przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, oraz zatwierdzonych przez inne organizacje międzynarodowe, które ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych;

2) sił wielonarodowych, powoływanych za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ.

2. Batalion może uczestniczyć w międzynarodowych operacjach pokojowych sił i organizacji, wymienionych w ustępie 1, które prowadzone są w celu:

1) zapobiegania wybuchowi konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych;

2) uregulowania lub stworzenia warunków dla uregulowania konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych za zgodą stron konfliktu;

3) niesienia pomocy humanitarnej dla ludności, która ucierpiała wskutek konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych;

4) niesienia pomocy dla krajów w likwidacji skutków konfliktów;

5) usunięcia zagrożeń dla pokoju, naruszenia pokoju, aktów agresji lub uregulowania konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych.

3. Zadania wykonywane przez Batalion będą wynikać z postanowień organizacji międzynarodowej, która podjęła daną operację, oraz będą podlegać akceptacji odpowiednich organów Stron.

4. Udział Batalionu w międzynarodowych operacjach pokojowych następuje w drodze skierowania i podporządkowania go organom określonym w mandacie odpowiedniej międzynarodowej operacji pokojowej, po podjęciu zgodnej decyzji przez Strony.

5. Wycofanie Batalionu z operacji będzie następować na podstawie decyzji właściwych organów Stron, przy czym podjęcie takiej decyzji przez właściwy organ chociażby jednej ze Stron spowoduje wycofanie całego Batalionu. Artykuł 3

1. Dowództwo Batalionu tworzy dowódca Batalionu i szef sztabu — pierwszy zastępca dowódcy Batalionu, podlegający dowódcy Batalionu. Obowiązki dowódcy Batalionu wykonuje na przemian oficer Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz oficer Sił Zbrojnych Ukrainy, przy czym obowiązki szefa sztabu Batalionu wykonywane są przez oficera sił zbrojnych drugiej Strony. Wymienieni oficerowie wyznaczeni są na stanowiska po uzgodnieniu między ministerstwami obrony Stron.

2. Do czasu podporządkowania narodowych części składowych Batalionu dowództwu, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, podlegają one dowództwu sił zbrojnych Stron, do których przynależą.

3. Dowódca Batalionu podlega:

1) w okresie szkolenia Batalionu — dowództwu sił zbrojnych Strony, do których przynależy;

2) w okresie wzajemnego dostosowywania i przygotowywania Batalionu do działań w rejonie międzynarodowej operacji pokojowej — dowództwu sił zbrojnych Stron, każdorazowo przez nie ustalanym;

3) w okresie udziału w międzynarodowej operacji pokojowej — organowi określonemu w ustępie 4 artykułu 2 niniejszej umowy, utrzymując stałą łączność z ministerstwami obrony Stron.

4. Językiem oficjalnym Batalionu będzie język angielski. Skład osobowy Batalionu może również posługiwać się językiem polskim lub ukraińskim. Artykuł 4

1. Dowódca Batalionu i inni przełożeni w Batalionie będą mieć prawo wydawania rozkazów podkomendnym żołnierzom, niezależnie od ich przynależności do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Sił Zbrojnych Ukrainy. ˚ołnierze ci będą obowiązani wykonywać otrzymane rozkazy, jeżeli nie będą sprzeczne z prawem wewnętrznym państwa, którego są obywatelami, i jeżeli będą one związane z celami, dla których Batalion został utworzony.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 692 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 713 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 712 z 20032003-05-09

  Porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 711 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 710 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 709 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Rzymskigo Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 708 z 20032003-05-09

  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 706 z 20032003-05-09

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 705 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalającego porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 704 z 20032003-05-09

  Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 703 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 702 z 20032003-05-09

  Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 701 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w dniu 30 września 1977 r. w Montrealu, Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 700 z 20032003-05-09

  Protokół przyjęty w Montrealu dnia 30 września 1977 r. dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 698 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 697 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 695 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 694 z 20032003-05-09

  Decyzja Nr 1/2000 WSPÓLNEGO KOMITETU Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 693 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 691 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 693

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-19 poz. 883

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-19 poz. 882

  Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 7 poz. 161

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2000 r. o zmianie postanowienia o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii.

 • Monitor Polski 2000 nr 20 poz. 415

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2000 r. o skróceniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.