Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 694 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Decyzja Nr 1/2000 WSPÓLNEGO KOMITETU Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-09
Data wydania:2000-12-13
Data wejscia w życie:2002-05-01
Data obowiązywania:2003-05-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 694 z 2003


Strona 1 z 12
694

DECYZJA Nr 1/2000 WSPÓLNEGO KOMITETU Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. Wspólny Komitet, biorąc pod uwagę Umowę o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską (zwaną dalej „Umową”), sporządzoną w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r., i Protokół dodatkowy nr 1 do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisany w Wilnie dnia 8 maja 1998 r., a w szczególności artykuł 36 oraz artykuł 38 Protokołu 3; zważywszy, że ze względu na niektóre poprawki techniczne niezbędna jest korekta tekstu; zważywszy na wykaz niewystarczającego przetworzenia lub obróbki niezbędnej do wniesienia poprawek w celu zapewnienia właściwej interpretacji oraz stworzenia zestawienia niezbędnych do włączenia niektórych operacji wcześniej niewłączonych do wykazu; zważywszy, że ze względu na wprowadzenie czasowego zakazu zwrotu lub zwolnienia z cła niezbędne jest przedłużenie jego obowiązywania do 31 grudnia 2001 r.; zważywszy na potrzebę wynikającą z wprowadzenia do systemu procedury księgowego rozróżniania materiałów pochodzących i niepochodzących, pod warunkiem wydania upoważnienia przez władze celne; zważywszy, że ze względu na wprowadzenie kwot wyrażonych w EURO niezbędna jest weryfikacja w celu wyjaśnienia procedury i wprowadzenie większej stabilności na poziomie kwot wyrażonych w walucie narodowej; zważywszy, że w celu uwzględnienia niedoborów produkcji niektórych towarów przez zainteresowane kraje niezbędne jest wprowadzenie zmian w wykazie zawierającym procesy obróbki i przetworzenia, które muszą być dokonane na materiałach niepochodzących, aby uzyskały status pochodzących; postanawia, co następuje: Artykuł 1 Protokół 3 dotyczący definicji „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej zmienia się niniejszym następująco:

1. W artykule 1 litera (i) otrzymuje brzmienie: (i) „wartość dodana” oznacza cenę ex-works pomniejszoną o wartość celną każdego z użytych materiałów pochodzących z innych krajów, o których mowa w artykułach 3 i 4, lub jeśli wartość celna nie jest znana lub nie może być ustalona, o pierwszą cenę możliwą do ustalenia płaconą za materiały w Rzeczypospolitej Polskiej lub Republice Litewskiej;”

2. Artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 7 Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie

1. Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 2 następujące operacje będą uważane za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie dla

Dziennik Ustaw Nr 78                — 4943 — „Artykuł 20a                Poz. 694


nadania statusu produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy spełnione zostały wymagania określone w artykule 6: (a) czynności mające na celu zapewnienie zachowania produktów w dobrym stanie podczas transportu i magazynowania; (b) łączenie i rozłączanie przesyłek; (c) mycie, czyszczenie; usuwanie kurzu, tlenku, oleju, farby lub innych warstw; (d) prasowanie lub tłoczenie tekstyliów; (e) proste malowanie i czynności polerowania; (f) łuskanie, częściowe lub całkowite wybielanie, polerowanie oraz pokrywanie warstwami zbóż i ryżu; (g) czynności barwienia cukru lub formowania kostek cukrowych; (h) obieranie, drylowanie oraz łuskanie: owoców, orzechów i warzyw; (i) ostrzenie, proste mielenie lub proste przycinanie; (j) usuwanie kurzu, przesiewanie lub sortowanie, segregowanie, dopasowywanie, dobieranie (łącznie z kompletowaniem zestawów artykułów); (k) proste umieszczanie w butelkach, puszkach, kolbach, torbach, skrzyniach, pudełkach, umocowanie na kartach lub planszach oraz wszystkie inne proste czynności związane z pakowaniem; (l) umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet, logo i innych podobnych wyróżniających oznakowań na towarach lub na ich opakowaniach; (m) proste mieszanie produktów, również różnych rodzajów; (n) prosty montaż części dla otrzymania kompletnego artykułu lub rozmontowanie artykułu na części; (o) połączenie dwóch lub więcej operacji wymienionych w punktach od (a) do (n); (p) ubój zwierząt.

2. Wszystkie operacje przeprowadzane w Rzeczypospolitej Polskiej lub Republice Litewskiej na danym produkcie powinny być traktowane łącznie przy określeniu, czy obróbka lub przetworzenie dokonane na produkcie mają być traktowane jako niewystarczające w rozumieniu ustępu 1.”

3. W artykule 15 ostatnie zdanie w ustępie 6 otrzymuje następujące brzmienie: „Postanowienia tego ustępu będą stosowane do 31 grudnia 2001 r.”

4. Następującej treści artykuł będzie umieszczony po artykule 20 i wzmianka do tego artykułu powinna być dodana do spisu treści:

Procedura księgowego rozróżnienia

1. W przypadku kiedy oddzielne magazynowanie materiałów niepochodzących i pochodzących, które są identyczne co do rodzaju i zamienne, pociąga za sobą znaczne koszty lub jest utrudnione ze względu na ich właściwości, władze celne mogą na pisemną prośbę zainteresowanego wydać upoważnienie do zarządzania takim magazynem metodą tzw. „księgowego rozróżnienia”.

2. Metoda ta powinna zapewnić, aby w danym okresie rozrachunkowym ilość uzyskanych towarów, które mogłyby być uważane za pochodzące, była taka sama jak ilość towarów, które byłyby uzyskane, gdyby istniało fizyczne rozdzielenie magazynów.

3. Władze celne mogą uzależnić przyznanie upoważnienia od spełnienia wszystkich warunków uznanych za niezbędne.

4. Procedura niniejsza jest rejestrowana i stosowana na podstawie ogólnych zasad księgowości obowiązujących w kraju, w którym towar został wytworzony.

5. Korzystający z niniejszego ułatwienia może wystawiać dowody pochodzenia lub wnioskować o ich wystawienie, zależnie od okoliczności, dla tej ilości towarów, które mogą być uznane za pochodzące. Na prośbę odpowiednich władz korzystający z upoważnienia dostarczy oświadczenie z informacją o sposobie zarządzania magazynowanymi towarami.

6. Władze celne będą kontrolować sposób wykonania upoważnienia i mogą je cofnąć w każdym czasie, gdy korzystający w jakikolwiek sposób czyni z niego niewłaściwy użytek lub nie spełnia któregokolwiek z pozostałych warunków niniejszego protokołu.”

5. W artykule 22 ustęp 1, pierwsze zdanie, po wyrazie „eksporter” będzie zamieszczona następująca wstawka: „zwany dalej „upoważnionym eksporterem”,”.

6. Artykuł 30 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 30 Kwoty wyrażone w EURO

1. W celu zastosowania postanowień artykułu 21(1)(b) i artykułu 26(3), w przypadku kiedy towary fakturowane są w walucie innej niż EURO, kwoty w walucie narodowej krajów, o których mowa w artykułach 3 i 4, stanowiące równowartość kwot wyrażonych w EURO, ustalają corocznie kraje zainteresowane.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 694 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 713 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 712 z 20032003-05-09

  Porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 711 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 710 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 709 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Rzymskigo Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 708 z 20032003-05-09

  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 706 z 20032003-05-09

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 705 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalającego porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 704 z 20032003-05-09

  Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 703 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 702 z 20032003-05-09

  Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 701 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w dniu 30 września 1977 r. w Montrealu, Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 700 z 20032003-05-09

  Protokół przyjęty w Montrealu dnia 30 września 1977 r. dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 698 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 697 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 695 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 693 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 692 z 20032003-05-09

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 691 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

  Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie (...)

 • Pozwany mający siedzibę w Rosji

  Wierzycielem jest firma w B. w Polsce, dłużnikiem jest firma w Rosji (której właścicielem jest skarb państwa Rosji). Roszczenie wynika z przekazania zaliczki na towar, (...)

 • Sprzedaż nieruchomości w Niemczech

  Spółka z o.o. kupiła w 2007 r. w Niemczech nieruchomość - lokale mieszkalne. Nieruchomość będzie teraz sprzedana polskiej firmie. W jaki sposób będzie opodatkowana (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

  Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie?

 • Honorowanie prawa jazdy z Hongkongu

  Mam gościa z Hong - Kongu który ma prawo jazdy wydane w tym kraju, a chciałby jeździć samochodem w naszym kraju i innych krajach unii europejskiej. Czy osoba posiadająca (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 695

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1357

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-29 poz. 1489

  Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1360

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1359

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.