Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 700 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół przyjęty w Montrealu dnia 30 września 1977 r. dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-09
Data wydania:1978-05-04
Data wejscia w życie:1999-08-17
Data obowiązywania:2003-05-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 700 z 2003


Strona 1 z 3
700

PROTOKÓŁ przyjęty w Montrealu dnia 30 września 1977 r. dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PA¡STWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 30 września 1977 r. został przyjęty w Montrealu Protokół dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., w następującym brzmieniu: Przekład PROTOKÓŁ dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Zgromadzenie Organizacji Lotnictwa Cywilnego: Międzynarodowego stwierdziwszy, że konieczne jest w tym celu wprowadzenie poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.,

1. Przyjmuje, zgodnie z postanowieniami artykułu 94 (a) wyżej wymienionej konwencji, następującą zaproponowaną poprawkę do tej konwencji: Zastąpić obecny tekst postanowienia końcowego Konwencji następującym tekstem: „Sporządzono w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 r. w języku angielskim. Teksty niniejszej konwencji sporządzone w językach angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim są jednakowo autentyczne. Teksty te zostaną złożone do archiwum Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, a uwierzytelnione kopie zostaną przez ten Rząd

zebrawszy się na swoją dwudziestą drugą sesję w Montrealu dnia 30 września 1977 r., wziąwszy pod uwagę Rezolucję A21-13 dotyczącą autentycznego rosyjskiego tekstu Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wziąwszy pod uwagę, że ogólnym życzeniem Umawiających się Państw jest zapewnienie postanowienia o istnieniu autentycznego rosyjskiego tekstu wyżej wymienionej konwencji,

Dziennik Ustaw Nr 78                — 4967 —                Poz. 700


przesłane Rządom wszystkich państw, które podpiszą lub przystąpią do niniejszej konwencji. Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisu w Waszyngtonie, D.C.”,

2. Ustala, stosownie do postanowień wspomnianego artykułu 94 (a) wymienionej konwencji, że powyższa poprawka wejdzie w życie po ratyfikowaniu jej przez dziewięćdziesiąt cztery Umawiające się Państwa, oraz

3. Postanawia, że Sekretarz Generalny Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego sporządzi Protokół w językach angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, przy czym każdy tekst będzie uważany za jednakowo autentyczny i będzie zawierał powyższą zaproponowaną poprawkę oraz niżej ustalone postanowienia: W związku z tym, zgodnie z powyższą decyzją Zgromadzenia, Niniejszy protokół został sporządzony przez Sekretarza Generalnego Organizacji. Protokół będzie otwarty do ratyfikacji przez każde Państwo, które ratyfikowało lub przystąpiło do wspomnianej Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Protokół wejdzie w życie w stosunku do Państw, które ratyfikowały go, w dniu złożenia dziewięćdziesiątego czwartego dokumentu ratyfikacyjnego.

Sekretarz Generalny zawiadomi niezwłocznie wszystkie Umawiające się Państwa o dacie złożenia każdego dokumentu ratyfikacyjnego protokołu. Sekretarz Generalny zawiadomi niezwłocznie wszystkie Państwa będące stronami wspomnianej konwencji o dacie wejścia w życie niniejszego protokołu. W stosunku do każdego Umawiającego się Państwa, które ratyfikuje niniejszy protokół po wyżej wymienionej dacie, protokół wejdzie w życie po złożeniu jego dokumentu ratyfikacyjnego w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Na dowód czego, Przewodniczący i Sekretarz Generalny wyżej wymienionej dwudziestej drugiej sesji Zgromadzenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, upoważnieni do tego przez Zgromadzenie, podpisują niniejszy protokół. Sporządzono w Montrealu dnia trzydziestego września tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego siódmego roku w jednym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny. Niniejszy protokół będzie złożony w archiwach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, a jego uwierzytelnione kopie zostaną przesłane przez Sekretarza Generalnego Organizacji wszystkim Państwom będącym stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przewodniczący 22 Sesji Zgromadzenia: K.O. Rattray Sekretarz Generalny: Y. Lambert

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 700 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 713 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 712 z 20032003-05-09

  Porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 711 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 710 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 709 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Rzymskigo Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 708 z 20032003-05-09

  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 706 z 20032003-05-09

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 705 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalającego porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 704 z 20032003-05-09

  Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 703 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 702 z 20032003-05-09

  Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 701 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w dniu 30 września 1977 r. w Montrealu, Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 698 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 697 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 695 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 694 z 20032003-05-09

  Decyzja Nr 1/2000 WSPÓLNEGO KOMITETU Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 693 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 692 z 20032003-05-09

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 691 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 370

  Protokół w sprawie zmiany artykułu 50 a) Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 26 października 1990 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 701

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w dniu 30 września 1977 r. w Montrealu, Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 368

  Protokół w sprawie zmiany artykułu 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzony w Montrealu dnia 6 października 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 527

  Protokół w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 528

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. dotyczące mocy obowiązującej Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 6 października 1980 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.