Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 703 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-09
Data wydania:2002-07-08
Data wejscia w życie:2003-05-24
Data obowiązywania:2003-05-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 703 z 2003


703

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 25 ustęp 1 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 17 lutego 2000 r. wyżej wymienioną konwencję. Dnia 15 marca 2000 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych jako depozytariuszowi dokument ratyfikacyjny. Zgodnie z artykułem 26 ustęp 1 konwencja weszła w życie dnia 6 października 1996 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 26 ustęp 3, dnia 13 czerwca 2000 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się Stronami konwencji w podanych niżej datach: Republika Albanii Republika Austrii Republika Azerbejdżańska Królestwo Belgii Republika Chorwacji Republika Czeska Królestwo Danii1 Republika Estońska Republika Finlandii Republika Francuska 5 stycznia 1994 r. 25 lipca 1996 r. 3 sierpnia 2000 r. 8 listopada 2000 r. 8 lipca 1996 r. 12 czerwca 2000 r. 28 maja 1997 r. 16 czerwca 1995 r. 21 lutego 1996 r. 30 czerwca 1998 r. Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Republika Kazachstanu Księstwo Liechtensteinu Republika Litewska Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Republika Mołdowy Republika Federalna Niemiec Królestwo Niderlandów2 Królestwo Norwegii Republika Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Ukraina Republika Węgierska Republika Włoska Wspólnota Europejska

——————— 2 Konwencja

6 września 1996 r. 16 lutego 2000 r. 11 stycznia 2001 r. 19 listopada 1997 r. 28 kwietnia 2000 r. 7 czerwca 1994 r. 10 grudnia 1996 r. 4 stycznia 1994 r. 30 stycznia 1995 r. 14 marca 1995 r. 1 kwietnia 1993 r. 9 grudnia 1994 r. 2 listopada 1993 r. 31 maja 1995 r. 7 lipca 1999 r. 13 kwietnia 1999 r. 23 maja 1995 r. 5 sierpnia 1993 r. 8 października 1999 r. 2 września 1994 r. 23 maja 1996 r. 14 września 1995 r.

Portugalska3

Federacja Rosyjska

——————— 1 Z zastrzeżeniem stosowania do Wysp Owczych i Grenlandii

(«With reservation of application to the Faroe Islands and Greenland»)

ma zastosowanie dla Królestwa w Europie. («For the Kingdom in Europe») 3 28 czerwca 1999 r. Rząd Portugalii poinformował Sekretarza Generalnego, że konwencja ma zastosowanie również do Makau. («On 28 June 1999, the Government of Portugal informed the Secretary-General the Convention would also apply to Macau.»)

Dziennik Ustaw Nr 78                — 5004 — KSI¢STWO LIECHTENSTEINU                Poz. 703


2. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia podane niżej państwa złożyły następujące deklaracje: REPUBLIKA AUSTRII Republika Austrii oświadcza zgodnie z art. 22 ust. 2 konwencji, że uznaje oba środki rozstrzygania sporów wymienione w tym ustępie za obowiązkowe w stosunku do każdej strony, która przyjęła zobowiązanie dotyczące jednego lub obu środków rozstrzygania sporów. («The Republic of Austria declares in accordance with article 22 paragraph 2 of the Convention, that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in this paragraph as compulsory in relation to any Party accepting an obligation concerning one or both these means of dispute settlement.») REPUBLIKA FRANCUSKA Rząd Republiki Francuskiej, zatwierdzając Konwencję o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, oświadcza, że w odniesieniu do pojęcia rozważnego i sprawiedliwego użytkowania cieków transgranicznych nie stanowi uznania zasady prawa zwyczajowego, ale odzwierciedla zasadę współpracy pomiędzy Stronami konwencji; zakres takiej współpracy jest określony w porozumieniach do konwencji zawieranych pomiędzy państwami nadbrzeżnymi — porozumienia te są oparte na zasadzie równości i wzajemności. («The Government of the French Republic, in approving the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, declares that reference to the concept of reasonable and equitable use of transboundary waters does not constitute recognition of a principle of customary law, but illustrates a principle of cooperation between parties to the Convention; the scope of such cooperation is specified in agreements, to which the Convention between States bordering the same transboundary waters — such agreements being concluded on the basis of equality and reciprocity.») REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC Republika Federalna Niemiec, w celu ochrony informacji związanych z danymi osobowymi, zgodnie ze swoim prawem krajowym zastrzega sobie prawo do dostarczania danych osobowych jedynie pod warunkiem, że strona otrzymująca takie chronione informacje szanuje poufność otrzymanych informacji i warunki, pod którymi zastały one dostarczone, oraz wykorzystuje te informacje jedynie do celów, dla których zostały one dostarczone. («The Federal Republic of Germany, in order to protect information related to personal data according to its national law, reserves the right to supply personal data only under the condition that the part receiving such protected information shall respect the confidentiality of the information received and the conditions under which it is supplied, and shall only use that information for the purposes for which it was supplied.»)

Księstwo Liechtensteinu oświadcza zgodnie z art. 22 ust.

2 konwencji, że uznaje oba środki rozstrzygania sporów wymienione w tym ustępie za obowiązkowe w stosunku do każdej strony, która przyjęła zobowiązanie dotyczące jednego lub obu środków rozstrzygania sporów. («Liechtenstein declares in accordance with article 22 paragraph 2 of the Convention, that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in this paragraph as compulsory in relation to any Party accepting an obligation concerning one or both these means of dispute settlement.») REPUBLIKA LITEWSKA Republika Litewska oświadcza, że dla sporów nierozstrzygniętych zgodnie z art. 22 ust. 1 uznaje środki rozstrzygania sporów, przewidziane w art. 22 ust. 2(b). («The Republic of Lithuania declares that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 of Article 22 it accepts the means of dispute settlement provided in paragraph 2 (b) of Article 22 of the said Convention.») KRÓLESTWO NIDERLANDÓW Królestwo Niderlandów uznaje dla sporów nierozstrzygniętych zgodnie z art. 22 ust. 1 konwencji oba z następujących środków rozstrzygania sporów jako obowiązkowe w stosunku do każdej strony uznającej to samo zobowiązanie: (a) przedłożenie sporu Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, (b) arbitraż, zgodnie z procedurą określoną w załączniku IV; («The Kingdom of the Netherlands accepts for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 of article 22 of the Convention both the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any party accepting the same obligation: (a) submission of the dispute to the International Court of Justice; (b) arbitration in accordance with the procedure set out in annex IV.») KRÓLESTWO HISZPANII W odniesieniu do artykułu 3 ustęp 1(c) Hiszpania uznaje, że graniczne normy zrzutu ścieków określone w pozwoleniach gwarantują, w każdym przypadku, poszanowanie kryteriów jakości wody w środowisku przyjmującym na podstawie najlepszych dostępnych technologii i danych technicznych dotkniętej instalacji, jej położenia geograficznego i miejscowych warunków środowiska. («In relation to article 3, paragraph 1 (c), the Spanish State takes it that the limits for waste-water discharges states in permits shall guarantee, in any case, respect for the water-quality criteria of the receiving environment, based on the best available technologies and the technical features of the affected installation, its geographical site and local environmental conditions.») Minister Spraw Zagranicznych: w z. D. Hübner

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 703 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 713 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 712 z 20032003-05-09

  Porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 711 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 710 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 709 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Rzymskigo Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 708 z 20032003-05-09

  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 706 z 20032003-05-09

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 705 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalającego porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 704 z 20032003-05-09

  Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 702 z 20032003-05-09

  Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 701 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w dniu 30 września 1977 r. w Montrealu, Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 700 z 20032003-05-09

  Protokół przyjęty w Montrealu dnia 30 września 1977 r. dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 698 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 697 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 695 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 694 z 20032003-05-09

  Decyzja Nr 1/2000 WSPÓLNEGO KOMITETU Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 693 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 692 z 20032003-05-09

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 691 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-27 poz. 592

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., sporządzonego w Bukareszcie dnia 19 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-24 poz. 687

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-26 poz. 1177

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 797

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.