Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-09
Data wydania:2002-03-30
Data wejscia w życie:2003-05-24
Data obowiązywania:2003-05-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 2003


Strona 1 z 2
707

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. Nr 89, poz. 970), sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 grudnia 2001 r. ratyfikował wymienioną konwencję. Dokument ratyfikacyjny złożony został Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 15 lutego 2002 r. Zgodnie z art. 20 ust. 3 konwencji wchodzi ona w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 maja 2002 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się stronami konwencji w niżej podanych datach: Republika Albanii Republika Armenii Republika Azerbejdżanu Republika Białoruś Królestwo Danii Republika Estońska Gruzja Republika Kirgiska Republika Kazachstanu Republika Litewska Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Republika Mołdowy 22 lipca 1999 r. 9 sierpnia 1999 r. 27 czerwca 2001 r. 1 sierpnia 2001 r. 23 marca 2000 r. 9 marca 2000 r. 29 września 2000 r. 2 sierpnia 2001 r. 11 kwietnia 2000 r. 1 maja 2001 r. 11 stycznia 2001 r. 28 stycznia 2002 r. Republika Węgierska Republika Włoska Rumunia Republika Tadżykistanu Turkmenistan Ukraina 3 lipca 2001 r. 13 czerwca 2001 r. 11 lipca 2000 r. 17 lipca 2001 r. 25 czerwca 1999 r. 18 listopada 1999 r.

2. Przy podpisywaniu lub składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przystąpienia lub przyjęcia, następujące państwa złożyły oświadczenia lub zastrzeżenia: KRÓLESTWO DANII Deklaracja złożona przy podpisaniu „Wyspy Owcze i Grenlandia są autonomiczne na podstawie „Prawa o zasadach wewnętrznych” (Home Rule Acts), które stanowi inter alia, że sprawy dotyczące środowiska w ogólności oraz tereny, których dotyczy konwencja, podlegają prawu o samostanowieniu. Z zasad wewnętrznych (Home Rule Governments) zarówno Wysp Owczych, jak i Grenlandii wynika, że w ich interesie politycznym leży wspieranie podstawowych koncepcji i zasad ustanowionych w konwencji w możliwym do zrealizowania zakresie. Jednak, ponieważ konwencja jest opracowana z punktu widzenia państw europejskich mających stosunkowo dużą populację i odpowiadające struktury administracyjne i społeczne, oczywiście nie ma znaczenia, że konwencja jest we wszystkich aspektach właściwa dla słabo zaludnionych i daleko mniej zróżnicowanych społeczeństw Wysp Owczych i Grenlandii. Dlatego zastosowanie w pełni konwencji na tych terenach może oznaczać niepotrzebną i niestosowną biurokrację. Władze Wysp Owczych i Grenlandii przeanalizują tę kwestię dokładnie.

Dziennik Ustaw Nr 78                — 5044 — (Upon signature: Declaration:                Poz. 707


Dlatego podpisanie przez Danię konwencji niekoniecznie oznacza, że duńska ratyfikacja ostatecznie włącza Wyspy Owcze i Grenlandię”. (Upon signature: Declaration: „Both the Faroe Islands and Greenland are self-governing under Home Rule Acts, which implies inter alia that environmental affairs in general and the areas covered by the Convention are governed by the right of self-determination. In both the Faroe and the Greenland Home Rule Governments there is great political interest in promoting the fundamental ideas and principles embodied in the Convention to the extent possible. However, as the Convention is prepared with a view to European countries with relatively large populations and corresponding administrative and social structures, it is not a matter of course that the Convention is in all respects suitable for the scarcely populated and far less perse societies of the Faroe Islands and of Greenland. Thus, full implementation of the Convention in these areas may imply needless and inadequate bureaucratization. The authorities of the Faroe Island and of Greenland will analyse this question thoroughly. Signing by Denmark of the Convention, therefore, not necessarily means that Danish ratification will in due course include the Faroe Islands and Greenland.”) WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Deklaracja złożona przy podpisaniu „Wspólnota Europejska pragnie wyrazić ogromną satysfakcję z zawarcia konwencji jako istotnego kroku w kierunku dalszego zachęcania i wspierania publicznej świadomości w dziedzinie środowiska i lepszego przyjmowania ustawodawstwa dotyczącego środowiska w regionie Narody Zjednoczone — Wspólnota Europejska, zgodnie z zasadą trwałego rozwoju. Spełniając w pełni cele zawarte w konwencji i uznając, że Wspólnota Europejska jest czynnie zaangażowana w ochronę środowiska przez wyczerpujące i rozwijające się ustalenia ustawodawstwa, stało się ważne nie tylko podpisanie konwencji na poziomie Wspólnoty, ale także wprowadzenie jej instytucji w struktury krajowych władz publicznych. W ramach instytucjonalnego i prawnego systemu wspólnotowego oraz przepisów Traktatu Amsterdamskiego, uwzględniając przyszłe ustawodawstwo dotyczące ujawniania (działań władz publicznych), Wspólnota oświadcza także, że instytucje Wspólnoty stosują konwencję w ramach założeń istniejących i przyszłych zasad dotyczących dokumentów przystąpienia oraz innych istotnych zasad prawa wspólnotowego w dziedzinie, do której odnosi się konwencja. Wspólnota rozważy, czy jakiekolwiek dalsze deklaracje będą konieczne przy ratyfikowaniu konwencji dla celów jej zastosowania w stosunku do instytucji Wspólnoty”

„The European Community wishes to express its great satisfaction with the present Convention as an essential step forward in further encouraging and supporting public awareness in the field of environment and better implementation of environmental legislation in the UN/ECE region, in accordance with the principle of sustainable development.

Fully supporting the objectives pursued by the Convention and considering that the European Community itself is being actively involved in the protection of the environment through a comprehensive and evolving set of legislation, it was felt important not only to sign up to the Convention at Community level but also to cover its own institutions, alongside national public authorities. Within the institutional and legal context of the Community and given also the provisions of the Treaty of Amsterdam with respect to future legislation on transparency, the Community also declares that the Community institutions will apply the Convention within the framework of their existing and future rules on access to documents and other relevant rules of Community law in the field covered by the Convention. The Community will consider whether any further declarations will be necessary when ratifying the Convention for the purpose of its application to Community institutions.”) REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC Deklaracja złożona przy podpisaniu „Tekst konwencji podnosi szereg trudnych kwestii odnośnie do jej praktycznego zastosowania w niemieckim systemie prawnym, których ostateczne rozwiązanie nie było możliwe w okresie przewidzianym na podpisanie konwencji. Te kwestie wymagają starannego rozważenia, obejmującego wpływ (postanowień) konwencji na ustawodawstwo, zanim konwencja stanie się wiążąca na podstawie prawa międzynarodowego. Federalna Republika Niemiec zobowiązuje się, że stosowanie niniejszej konwencji przez niemieckie organy wykonawcze nie prowadzi do sytuacji, która umożliwiałaby zakłócenia i opóźnienia w procedurze”. (Upon signature: Declaration: „The text of the Convention raises a number of difficult questions regarding its practical implementation in the German legal system which it was not possible to finally resolve during the period provided for the signing of the Convention. These questions require careful consideration, including a consideration of the legislative consequences, before the Convention becomes binding under international law. The Federal Republic of Germany assumes that implementing the Convention through German administrative enforcement will not lead to developments

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 713 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 712 z 20032003-05-09

  Porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 711 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 710 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 709 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Rzymskigo Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 708 z 20032003-05-09

  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 706 z 20032003-05-09

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 705 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalającego porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 704 z 20032003-05-09

  Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 703 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 702 z 20032003-05-09

  Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 701 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w dniu 30 września 1977 r. w Montrealu, Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 700 z 20032003-05-09

  Protokół przyjęty w Montrealu dnia 30 września 1977 r. dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 698 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 697 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 695 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 694 z 20032003-05-09

  Decyzja Nr 1/2000 WSPÓLNEGO KOMITETU Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 693 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 692 z 20032003-05-09

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 691 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1422

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-21 poz. 970

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-12 poz. 801

  Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1300

  Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

 • Komunikat UE z 2006-11-24 nr 287 poz. 165

  P6_TA(2006)0016Zastosowanie Konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.