Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 101 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-24
Data wydania:2002-12-20
Data wejscia w życie:2003-04-01
Data obowiązywania:2003-01-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 101 z 2003


101

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2—4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 29) w załączniku nr 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) w normach umundurowania nr 1 i 2: a) w lp. 3, 9 i 11 w kolumnie nr 6 (uwagi) skreśla się wyrazy „1 szt. w naturze”, ———————

1)

b) pod tabelami w uwagach: — poz. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują bezpłatnie komplet dystynkcji do ubioru wyjściowego i służbowego.

6. Policjantom służby kryminalnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym przysługuje w ramach normy 1 szt. przedmiotów określonych pod lp. 3, 9, 11 na 5 lat.”, — uchyla się poz. 7 i 8;

2) w normie umundurowania nr 3: a) w lp. 3, 9 i 12 w kolumnie nr 6 (uwagi) skreśla się wyrazy „1 szt. w naturze”, b) pod tabelą w uwagach uchyla się poz. 4 i 5;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 8                — 475 —                Poz. 101


nego przedmioty ubioru służbowego, wyjściowego i galowego określone w normie umundurowania nr 2 w lp. 3, 4, 7—9, 11, 15, 18, 24, 25, 37, 39 i 42.”;

3) w normie umundurowania nr 4 pod tabelą w uwagach poz. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku mianowania na stałe policjanci nie zwracają przedmiotów wymienionych w normie umundurowania oraz otrzymują w naturze lub w formie równoważnika pieniężnego przedmioty ubioru służbowego, wyjściowego i galowego określone w normie umundurowania nr 1 w lp. 3, 4, 7—9, 11, 15, 18, 24, 25, 36, 38 i 41.”;

4) w normie umundurowania nr 5 pod tabelą w uwagach poz. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku mianowania na stałe policjanci nie zwracają przedmiotów wymienionych w normie umundurowania oraz otrzymują w naturze lub w formie równoważnika pienięż-

5) w normie umundurowania nr 8 pod tabelą w uwagach poz. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Policjantom nadzorującym zadania pododdziałów antyterrorystycznych przysługuje beret w kolorze granatowym — 1 szt. na 3 lata.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 101 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 105 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego u zwierząt ozdobnych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 104 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 103 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 102 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 100 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 99 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 98 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia niektórych odpadów zwierzęcych uznanych za materiał szczególnego ryzyka

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 97 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 96 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 95 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 94 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy składanych w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 93 z 20032003-01-24

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas pracy i odpoczynku policjanta

  Jakie przepisy regulują czas pracy i odpoczynku policjanta?

 • Czas pracy - policja

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującego zagadnienia. W wielu jednostkach policji policjanci pracują ponad wymiarowy czas pracy, często odbywa się to w drodze wręcz (...)

 • Uprawnienia policjantów

  U mnie w domu odbyła się awantura ze wspólnikiem z firmy. Było bardzo głośno, a ponieważ były to godziny nocne po 24.00, sąsiadka wezwała policję do awantury w (...)

 • Odznaka policyjna

  Czy Każdy może posiadać, sprzedawać, kupować odznakę policyjną?

 • Dodatkowy urlop policjanta

  Ile wynosi urlop dodatkowy dla policjantów?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.