Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 733 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-10
Data wydania:2003-04-09
Data wejscia w życie:2003-05-25
Data obowiązywania:2003-05-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 733 z 2003


Strona 1 z 6
733

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. 1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zwane dalej „skierowaniem”, wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie, biorąc pod uwagę:

1) aktualny stan zdrowia ubezpieczonego;

2) brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Dziennik Ustaw Nr 80                — 5314 —                Poz. 733


3) wpływ leczenia uzdrowiskowego, w szczególności warunków naturalnych (surowców leczniczych, klimatu, morza, mikroklimatu), na stan zdrowia ubezpieczonego;

4) dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile ubezpieczony z takiego leczenia korzystał.

3. W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może wskazać, po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań do leczenia w danym uzdrowisku, miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego. Wskazania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie wiążą oddziału wojewódzkiego Funduszu.

4. Skierowanie przesyła się do oddziału wojewódzkiego Funduszu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” umieszczonym w lewym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy. § 2.

1. Po otrzymaniu skierowania przez oddział wojewódzki Funduszu, komórka organizacyjna właściwa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dokonuje jego rejestracji, nadając skierowaniu kolejny numer.

2. Po rejestracji skierowania lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zwany dalej „lekarzem specjalistą”, zatrudniony w komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje weryfikacji skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego.

3. Lekarz specjalista może zażądać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.

4. Lekarz specjalista po dokonaniu weryfikacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe w przypadkach, o których mowa w ust. 3, zwraca dokumentację medyczną lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie. Dokumentację zwraca się w zamkniętej kopercie. § 3.

1. Oddział wojewódzki Funduszu potwierdza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, jeżeli:

1) lekarz specjalista stwierdził celowość skierowania;

2) są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

2. Potwierdzając skierowanie, oddział wojewódzki Funduszu określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb, wyznacza odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego oraz datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

3. Oddział wojewódzki Funduszu doręcza ubezpieczonemu potwierdzone skierowanie nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia. § 4.

1. Skierowanie, którego oddział wojewódzki Funduszu nie potwierdził z powodu niewskazania przez lekarza specjalistę celowości skierowania, jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania.

2. O niepotwierdzeniu skierowania oddział wojewódzki Funduszu zawiadamia ubezpieczonego.

3. Na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzki Funduszu nie przysługuje odwołanie. § 5.

1. Skierowanie, którego oddział wojewódzki Funduszu nie potwierdził z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, składane jest do dokumentacji prowadzonej przez ten oddział.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega potwierdzeniu na warunkach określonych w § 7 ust. 4.

3. O przyczynie niepotwierdzenia, o której mowa w ust. 1, oraz warunkach potwierdzenia skierowania określonych w § 7 ust. 4 oddział wojewódzki Funduszu zawiadamia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, oraz ubezpieczonego. § 6.

1. Skierowanie powinno być rozpatrzone przez oddział wojewódzki Funduszu w terminie 30 dni od daty jego wpływu do Funduszu. Termin ten może być przedłużony w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3, nie więcej jednak niż o 14 dni.

2. Skierowanie wraz z wynikami badań dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 3, jest ważne 12 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. § 7.

1. Oddział wojewódzki Funduszu prowadzi listę ubezpieczonych, którzy nie uzyskali potwierdzenia skierowania z przyczyny, o której mowa w § 5 ust.

1.

2. Lista ubezpieczonych zawiera:

1) imię i nazwisko ubezpieczonego;

2) nr PESEL;

3) numer skierowania nadany podczas rejestracji przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 2 ust. 1.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 733 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 732 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 731 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 730 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 729 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości"

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 727 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 726 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 725 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 724 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 723 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 722 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 721 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 720 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 719 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 718 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 717 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 716 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 715 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 728 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.