Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 759 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-13
Data wydania:2003-04-09
Data wejscia w życie:2003-05-15
Data obowiązywania:2003-05-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 759 z 2003


759

U S TA W A z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym Art. 1. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1791 oraz

Dziennik Ustaw Nr 83                — 5515 —                Poz. 759


z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181, poz. 1515) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: ,,2a. Okres zasiłkowy trwający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r.”, c) w ust. 8 i 9 wyrazy „31 maja 2003 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2003 r.”;

2) w art. 13: a) w ust. 3 wyrazy „ust. 4—8” zastępuje się wyrazami „ust. 4—8a”, b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: „8a. W 2003 r. kwoty zasiłków, o których mowa w ust. 1, nie podlegają waloryzacji.”;

3) w art. 15a: a) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Okres, na który ustala się prawo do zasiłku wychowawczego, przypadający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r.”;

4) w art. 15b w ust. 4 wyrazy „31 maja 2003 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2003 r.”;

5) w art. 15c w ust. 4 wyrazy „art. 13 ust. 3—8” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 3— 8a”. Art. 2. W ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 90, poz. 1000, z 2001 r. Nr 154, poz. 1791 oraz z 2002 r. Nr 241, poz. 2074) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Górna granica świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, ustalona na okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r., obowiązuje do dnia 31 grudnia 2003 r.”,

3) w ust. 5 po wyrazach „z zastrzeżeniem” dodaje się wyrazy „ust. 5a i”,

4) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Okres, na który przyznaje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przypadający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 2003 r.”,

5) w ust. 7 wyrazy „31 maja 2003 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2003 r.”. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 759 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 773 z 20032003-05-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 772 z 20032003-05-13

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 18/02

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 771 z 20032003-05-13

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 770 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 769 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub wyrobu medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 768 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 767 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 766 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu odtłuszczonego mleka w proszku

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 765 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania wskazującego rodzaj, zakres i wysokość poniesionych przez operatorów telekomunikacyjnych nakładów inwestycyjnych oraz wykazu składanej z nimi dokumentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 764 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 763 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 762 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 761 z 20032003-05-13

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 760 z 20032003-05-13

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 758 z 20032003-05-13

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.