Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 797 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-17
Data wydania:2003-04-24
Data wejscia w życie:2003-06-01
Data obowiązywania:2003-05-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 797 z 2003


797

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariusza Agencji Wywiadu, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, oraz zasady jej obliczania i wypłacania. §

2. Do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez funkcjonariusza, wlicza się:

Dziennik Ustaw Nr 86                — 5738 —                Poz. 797


1) okresy służby i pracy oraz inne okresy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat;

2) okres studiów w szkole wyższej, na jednym kierunku, w wymiarze określonym w programie studiów, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia. §

3. Do dokumentowania okresu służby, o którym mowa w § 2, stosuje się przepisy w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy. § 4.

1. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze, wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza, wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w dniu wypłaty nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze — w dniu nabycia prawa do tej nagrody.

2. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej wypłacanej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia z dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

3. Podstawę obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej w przypadku funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w przeddzień zawieszenia w czynnościach służbowych. § 5.

1. Funkcjonariuszowi, który w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających zaliczenie do okresu służby, o którym mowa w § 2, okresów dotychczas niepodlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do nagrody jubileuszowej, osiągnął okres służby dłuższy od wymaganego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, nagrodę tę wypłaca się w dniu wejścia w życie tych przepisów.

2. Funkcjonariuszowi, który w przypadku, o którym mowa w ust. 1, osiągnął okres służby uprawniający jednocześnie do kilku nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę jubileuszową — najwyższą.

3. W przypadku nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej uzyskanej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko wyrównanie do wysokości nagrody jubileuszowej wyższej.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który udokumentował okresy zaliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia przed dniem nabycia prawa do nagrody niższego stopnia, ustalonego na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu służby, od którego zależało nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, albo nabędzie je nie później niż w ciągu 12 miesięcy od tego dnia. §

6. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do emerytury lub renty, któremu w dniu zwolnienia ze służby brakuje nie więcej niż 12 miesięcy do okresu służby, o którym mowa w § 2, nagrodę tę wypłaca się w dniu zwolnienia ze służby. §

7. Funkcjonariuszowi, który osiągnął okres służby, o którym mowa w § 2, w okresie podlegającym zaliczeniu do wysługi lat, lecz bez prawa do uposażenia, nagrodę jubileuszową wypłaca się bezpośrednio po upływie tego okresu. §

8. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w dniu wejścia w życie rozporządzenia, przy ustalaniu prawa do wypłacenia kolejnych nagród jubileuszowych, do okresu służby, o którym mowa w § 2, wlicza się także okresy wliczone przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo w czasie pełnienia służby, przed dniem wejścia w życie tych przepisów. § 9.

1. Funkcjonariuszowi wypłaca się nagrodę jubileuszową danego stopnia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, § 6 i § 7, niezwłocznie po nabyciu prawa do tej nagrody.

2. Nagrodę jubileuszową wypłaca z urzędu jednostka organizacyjna Agencji Wywiadu właściwa w sprawach finansów. § 10.

1. Nagrodę wypłaca się funkcjonariuszowi bezpośrednio lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez niego pisemnie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być ona przesłana na adres wskazany przez funkcjonariusza.

2. W razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza nagrodę wypłaca się osobom, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 99, poz. 609), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 797 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 804 z 20032003-05-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 803 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 802 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie świadectwa pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 801 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru księgi chorób zakaźnych zwierząt, wzorów raportów oraz sposobów przekazywania informacji o występowaniu chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 800 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie wielkości współczynników korygujących

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 799 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 798 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 796 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 794 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 793 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 792 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 791 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 790 z 20032003-05-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 789 z 20032003-05-17

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

porady prawne online

Porady prawne

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika

  Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

 • Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej

  Jeżeli wewnętrzny regulamin firmy zapewnia wypłatę części nagrody jubileuszowej w przypadku zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownika z uprawnieniami (...)

 • Nagroda jubileuszowa - obliczania czasu pracy

  Mój zakład przejął pracowników na podstawie art. 23 k.p. w dniu 1 marca 2002 r. Czy obliczając nagrodę jubileuszową liczyć powinnam luty jako cały miesiąc czy 28 (...)

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Wysokość nagrody jubileuszowej

  Proszę o podanie podstawy wymiaru stażu pracy oraz innych okresów, które wlicza się do nagrody jubileuszowej w jednostkach budżetowych.

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-31 poz. 603

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1697

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 830

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Agencji Wywiadu stanowiącego podstawę udostępnienia danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-17 poz. 538

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz sposobów jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-25 poz. 1452

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.