Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 829 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-21
Data wydania:2003-04-28
Data wejscia w życie:2003-06-05
Data obowiązywania:2003-05-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 829 z 2003


829

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz.1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 65, poz. 595.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 80, poz. 914, z 2001 r. Nr 72, poz. 755 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1080) w załączniku do rozporządzenia w § 10 po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu: „28a) Departament Audytu Wewnętrznego,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. D. Długosz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 829 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 843 z 20032003-05-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2003 r. sygn. akt P 21/01

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 842 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 841 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 840 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 839 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 838 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania odszkodowania

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 837 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 836 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 835 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 834 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 833 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej sporządzania, wystawiania i dokonywania w niej wpisów

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 832 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 831 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 830 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 828 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 827 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 826 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 825 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 824 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 823 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-21 poz. 829

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-22 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-06 poz. 178

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Rezerwy Demograficznej.

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-04 poz. 914

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.