Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 837 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-21
Data wydania:2003-04-25
Data wejscia w życie:2003-06-05
Data obowiązywania:2003-05-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 837 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 89                — 6022 —                Poz. 837


837

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi Na podstawie art. 14 ust. 14 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz organy celne współdziałają w zakresie kontroli towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej.

2. Współdziałanie jest realizowane pomiędzy:

1) Głównym Lekarzem Weterynarii i Szefem Służby Celnej;

2) wojewódzkimi lekarzami weterynarii i dyrektorami izb celnych;

3) granicznymi lekarzami weterynarii i naczelnikami urzędów celnych.

3. Współdziałanie organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz organów celnych jest realizowane poprzez:

1) udzielanie wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności kontrolnych;

2) wymianę informacji;

3) organizowanie szkoleń i wymianę doświadczeń. §

2. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) udostępnianiu granicznemu lekarzowi weterynarii do wglądu dokumentów celnych przy kontroli wykonywanej przez granicznego lekarza weterynarii;

2) wzajemnym udzielaniu pomocy przy kontroli towarów w zakresie prawidłowej identyfikacji towaru podlegającego weterynaryjnej kontroli granicznej oraz informowaniu o zauważonych nieprawidłowościach związanych ze zgłoszeniem towaru do odprawy celnej lub kontroli weterynaryjnej;

3) wykonywaniu dozoru celnego nad towarami podlegającymi weterynaryjnej kontroli granicznej, dla których graniczny lekarz weterynarii wydał decyzję w sprawie przeprowadzenia obserwacji i badań ———————

1)

diagnostycznych, przemieszczonych do innego, uzgodnionego z organami celnymi, miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym, oraz nad towarami przemieszczanymi z przejścia granicznego do punktu kontroli weterynaryjnej;

4) powiadamianiu powiatowego lekarza weterynarii przez organ celny wewnątrz kraju, do którego dostarczono pod dozorem celnym towar podlegający kontroli weterynaryjnej, o fakcie zgłoszenia tego towaru do procedury dopuszczenia do obrotu;

5) nadawaniu przeznaczenia celnego wprowadzanym na polski obszar celny towarom podlegającym weterynaryjnej kontroli granicznej;

6) odmowie dopuszczenia przez graniczne urzędy celne do przywozu na polski obszar celny towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej, zakwestionowanych przez granicznego lekarza weterynarii;

7) nadawaniu przez organ celny towarowi podlegającemu weterynaryjnej kontroli granicznej przeznaczenia celnego „powrotny wywóz poza polski obszar celny”, w przypadku przywozu tego towaru na polski obszar celny z pominięciem kontroli przez granicznego lekarza weterynarii;

8) wszczęciu postępowania przez właściwy miejscowo organ celny w przypadku ujawnienia przez organy celne na terenie kraju towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej, niepoddanych tej kontroli przez granicznego lekarza weterynarii i organy celne, z jednoczesnym powiadomieniem właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który powiadamia urząd celny o podjętych działaniach;

9) nadawaniu przez organ celny towarowi przeznaczenia celnego „powrotny wywóz poza polski obszar celny”, w przypadku przedstawienia do kontroli celnej na przejściu granicznym niewyznaczonym do weterynaryjnej kontroli granicznej towaru podlegającego tej kontroli;

10) umieszczaniu na przejściach granicznych ostrzeżeń i udzielaniu informacji dotyczących przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym osób podróżujących oraz zapewnieniu pasażerom pełnej dostępności do tych ostrzeżeń i informacji przy udziale podmiotów prowadzących międzynarodowy transport pasażerski. §

3. Organy, o których mowa w § 1, wymieniają informacje o nieprawidłowościach występujących przy wprowadzaniu na polski obszar celny, wyprowadzaniu z polskiego obszaru celnego i przemieszczaniu w ramach procedury tranzytu przez polski obszar celny to-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 837 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 843 z 20032003-05-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 maja 2003 r. sygn. akt P 21/01

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 842 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 841 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 840 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 839 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 838 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania odszkodowania

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 836 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 835 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 834 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 833 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie wzoru listy załogi statku oraz sposobu jej sporządzania, wystawiania i dokonywania w niej wpisów

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 832 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 831 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 830 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 829 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 828 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 827 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 826 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 825 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 824 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 823 z 20032003-05-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-28 poz. 504

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-18 poz. 243

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1372

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2006-05-16 poz. 575

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.