Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 106 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-27
Data wydania:2002-12-19
Data wejscia w życie:2003-02-01
Data obowiązywania:2003-01-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 106 z 2003


Strona 1 z 64
106

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Na podstawie art. 6 § 2, art. 15 § 5, art. 26 § 2, art. 65, art. 67 § 1, art. 67c § 15, art. 109 § 1, art. 110r § 2 oraz art. 156 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym ———————

1)

w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wzór upomnienia, o którym mowa w ust. 1, obejmujący jedną należność pieniężną, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, a wzór obejmujący nie więcej niż cztery należności pieniężne — załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ewidencję upomnień prowadzi się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Dziennik Ustaw Nr 9                — 490 —                Poz. 106


d) uchyla się ust. 4, e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych w ograniczonym zakresie, ale prowadzona przez niego egzekucja okazała się w całości lub w części bezskuteczna, niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.”, f) uchyla się ust. 6 i 8, g) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Przed zastosowaniem środków egzekucyjnych we własnym zakresie bądź wysłaniem tytułu wykonawczego do naczelnika urzędu skarbowego lub organu egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 1a i 1b, wierzyciel sprawdza, czy należność nie wpłynęła na jego rachunek bankowy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej albo nie została wpłacona bezpośrednio gotówką do kasy.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5.

1. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wzór tytułu wykonawczego:

1) wystawianego na jedną dochodzoną należność pieniężną, zwany dalej „jednopozycyjnym”, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

2) wystawianego na nie więcej niż cztery dochodzone należności pieniężne, zwany dalej „czteropozycyjnym”, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Wierzyciel, któremu minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnił, w drodze porozumienia, program umożliwiający drukowanie na tytule wykonawczym dwuwymiarowego kodu kreskowego zawierającego treść tytułu wykonawczego w postaci umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie danych w nim zawartych, stosuje wzór tytułu wykonawczego jednopozycyjnego lub czteropozycyjnego, stanowiący odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia.

4. Egzemplarz tytułu wykonawczego przeznaczony dla zobowiązanego sporządza się według wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik nr 4—7 do rozporządzenia, z tym że na górze pierwszej strony wpisuje się wyrażenie „(egzemplarz przeznaczony dla zobowiązanego)”, a także pomija się strony 3 i 4 tych wzorów.”;

5) w § 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym, niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Jeżeli wierzycielem jest naczelnik urzędu celnego, tytuł wykonawczy kieruje do właściwego miejscowo dyrektora izby celnej. Naczelnik urzędu celnego może jednak skierować tytuł wykonawczy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli należność pieniężna objęta tytułem wykonawczym podlega odprowadzeniu na rachunek urzędu skarbowego. 1b. Jeżeli wierzycielem jest dyrektor oddziału terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, tytuł wykonawczy kieruje do właściwego miejscowo dyrektora oddziału rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, bezzwłocznie stosuje środek egzekucyjny, z zastrzeżeniem ust. 3.”;

6) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wzór ewidencji tytułów wykonawczych stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.”;

7) w § 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z zastrzeżeniem ust. 1b wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o każdej:

1) zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz podaje datę powstania zmiany i jej przyczynę,

2) zmianie w stanie należności objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej odroczenia lub rozłożenia na raty.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, wynika z decyzji lub umowy w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności objętej tytułem wykonawczym — wierzyciel dołącza do zawiadomienia kopię tej decyzji lub umowy. 1b. Jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego zostanie wydane orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym, wierzyciel niezwłocznie aktualizuje tytuł wykonawczy w ten sposób, że wypełnia pierwszą stronę druku tytułu wykonawczego, a drugą stronę opatruje pieczęcią urzędową oraz podpisem i pieczątką upoważnionej osoby. Dwa egzemplarze tych stron, oznaczone wyrazem „aktualizacja”, wierzyciel przesyła organowi prowadzącemu egzekucję.”;

8) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 106 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 108 z 20032003-01-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 107 z 20032003-01-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 79

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 1068

  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-07 poz. 594

  Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1543

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.