Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 107 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-27
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-02-11
Data obowiązywania:2003-01-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 107 z 2003


Strona 1 z 32

Dziennik Ustaw Nr 9                — 554 —                Poz. 107


107

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) procedury pobierania próbek kosmetyków;

2) procedury przeprowadzania badań laboratoryjnych. § 2.

1. W upoważnieniu do nieodpłatnego pobrania próbki kosmetyku organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazuje, że pobranie jest dokonywane:

1) w celu dokonania rutynowej kontroli lub

2) w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że kosmetyk nie spełnia wymagań jakościowych deklarowanych przez producenta, lub

3) w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że kosmetyk może szkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku.

2. Próbki pobiera się w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych. § 3.

1. Pobranie próbki kosmetyku stwierdza się w protokole pobrania próbki, który zawiera:

1) pieczęć organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) numer protokołu;

3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe pobierającego próbkę oraz numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli sanitarnej;

4) datę i miejsce pobrania próbki;

5) warunki, w jakich kosmetyk był przechowywany;

6) opis sposobu pobrania i zabezpieczenia próbki;

7) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres lub siedzibę producenta;

8) nazwę, termin trwałości i numer serii kosmetyku, którego próbkę pobrano, jeżeli numer taki znajduje się na oznakowaniu opakowania jednostkowego;

9) cenę kosmetyku, którego próbkę pobrano;

10) określenie proponowanego zakresu badań laboratoryjnych;

11) własnoręczne podpisy pobierającego próbkę oraz producenta lub osoby przez niego upoważnionej. ———————

1)

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia się — za pokwitowaniem — kontrolowanemu producentowi, drugi pozostawia się w aktach z przeprowadzonej kontroli sanitarnej. §

4. Pobrane próbki powinny być do czasu badań laboratoryjnych przechowywane w sposób i w warunkach zabezpieczających kosmetyk przed zmianą jakości i jego cech charakterystycznych. § 5.

1. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na wniosek producenta, pobiera dodatkową próbkę kosmetyku z tej samej partii i tej samej serii w ilości odpowiadającej próbce pobranej do badań laboratoryjnych. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

2. Dodatkowa próbka kosmetyku powinna być przechowywana przez kontrolowanego, z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości lub cech charakterystycznych kosmetyku, i do czasu ustalenia wyników badań laboratoryjnych nie może być wprowadzona do obrotu.

3. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiadamia producenta o wynikach badań laboratoryjnych. § 6.

1. Badania laboratoryjne przeprowadza się, stosując metody analiz niezbędnych do kontroli kosmetyku określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Dokumentację dotyczącą badań, o których mowa w ust. 1, prowadzi podmiot przeprowadzający badania w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej sporządza protokół przeprowadzonych badań, zawierający dane określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7 i 8, a ponadto:

1) datę i miejsce wykonania badania;

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania;

3) opis sposobu pobrania próbki laboratoryjnej i stosowanych metod badania;

4) ocenę prawidłowości oznakowania kosmetyku;

5) wyniki badania;

6) własnoręczny podpis przeprowadzającego badanie.

4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 3 ust.

2. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Łapiński

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 107 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 108 z 20032003-01-27

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 106 z 20032003-01-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynniki szkodliwe na stanowisku kierowcy

  Podczas przeprowadzonej kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w naszej spółce otrzymaliśmy nakaz do przeprowadzenia badań, pomiarów czynników szkodliwych (...)

 • Własność pracowniczej książeczki zdrowia

  Pracownik jest zatrudniony po raz pierwszy w mojej firmie. Jest to jego kolejna praca z tym że wcześniej pracował u innych pracodawców. Chciałabym wiedzieć czyją własnością (...)

 • Certyfikat na składanie komputerów

  Jakiś czas temu słyszałem, iż od firm składających komputery PC będzie wymagane posiadanie stosownego certyfikatu (jakaś norma UE czy coś w tym rodzaju) na dany zestaw. (...)

 • Kontrola samochodów ciężarowych przez Policję

  Jakie dokumenty winien posiadać funkcjonariusz policji przy dokonywaniu przez niego kontroli samochodów ciężarowych, przy użyciu urządzeń pomiarowych?

 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy

  Od dwóch tygodni sprawy kadrowe w niewielkiej firmie, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Osoby, które są przyjmowane do pracy muszą dostarczyć zaświadczenie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 597

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania próbek mleka do badań zawartości tłuszczu w mleku oraz metod oznaczania zawartości tłuszczu w mleku

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szkoleń oraz egzaminów związanych z udzielaniem upoważnień lub akredytacji w zakresie oceny polowej lub pobierania próbek materiału siewnego, oraz przeprowadzania kontroli czynności akredytowanych kwalifikatorów i akredytowanych próbobiorców

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1931

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie badania mleka.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2836

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.