Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 845 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-22
Data wydania:2003-04-10
Data wejscia w życie:2003-06-06
Data obowiązywania:2003-05-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 845 z 2003


Strona 1 z 5
845

U S TA W A z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 1, art. 2 ust. 2, art. 3, art. 5 ust. 1 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 2 lit. a—c i w pkt 4, w ust. 4 i 5, art. 6 ust. 1, 3 i 7, art. 7 ust. 1 i 2, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2, 3a, 3d, 5 pkt 7 oraz w ust. 6a, 6b, 7, 7a i 10, art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 50 ust. 5a w różnych przypadkach i liczbie wyrazy „lekarz stomatolog” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami „lekarz dentysta”;

2) w art. 2: a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 2a”, b) uchyla się ust. 2a;

3) w art. 5: a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 2 i 3 oraz art. 5a” zastępuje się wyrazami „ust. 2—3 oraz art. 5a i 5b”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej spełniają-

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6051 — d) 1 stycznia 1981 r. w Grecji,                Poz. 845


cemu warunki, o których mowa w ust. 1, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli:

1) przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że posiada na terenie tego państwa prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, które nie zostało zawieszone, ani którego nie został pozbawiony, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia albo zawieszenia prawa do wykonywania zawodu,

2) złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy obywateli polskich, którzy ukończyli studia medyczne w języku polskim.”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Lekarzowi lub lekarzowi dentyście, który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a) lub c) oraz pkt 3—5, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, jeżeli ponadto:

1) odbył staż podyplomowy oraz

2) złożył z wynikiem pozytywnym państwowy egzamin kończący staż podyplomowy lekarza albo państwowy egzamin kończący staż podyplomowy lekarza dentysty.”;

4) w art. 5a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niespełniającemu wymagań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, ale:

1) posiadającemu dokument poświadczający formalne kwalifikacje lekarza, świadczący o rozpoczęciu kształcenia przed: a) 1 stycznia 1995 r. w Austrii, Finlandii i Szwecji, b) 3 kwietnia 1992 r. w Niemieckiej Republice Demokratycznej, pod warunkiem że dokument uprawnia do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze Republiki Federalnej Niemiec, c) 1 stycznia 1986 r. w Hiszpanii lub Portugalii,

e) 20 grudnia 1976 r. w Belgii, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Republice Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoszech oraz zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze danego państwa członkowskiego potwierdzające, że lekarz ten wykonywał zawód przez okres co najmniej trzech kolejnych lat z pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo

2) posiadającemu zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że posiadany przez niego dokument poświadczający formalne kwalifikacje został wydany po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia niezbędnego do wykonywania zawodu i jest w tym państwie uznawany za odpowiadający dokumentom poświadczającym kwalifikacje wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 6b.”, b) uchyla się ust. 3;

5) po art. 5a dodaje się art. 5b—5e w brzmieniu: „Art. 5b.

1. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty osobie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która nabyła kwalifikacje lekarza we Włoszech, posiadającej zaświadczenie wydane przez odpowiednie włoskie władze stwierdzające, że osoba ta:

1) zdała egzamin specjalizacyjny przed właściwymi włoskimi władzami, w celu ustalenia, że posiadana przez nią wiedza i umiejętności odpowiada kwalifikacjom potwierdzonym w dokumentach wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 6b,

2) wykonywała zawód lekarza dentysty zgodnie z prawem przez okres co najmniej trzech kolejnych lat z pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia,

3) jest uprawniona do wykonywania zawodu lekarza dentysty na takich samych zasadach jak posiadacze dyplomów lub dokumentów wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 6b.

2. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty osobie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która posiada dyplom lub inne dokumenty poświadczające formalne kwalifikacje lekarza nabyte we Włoszech, świadczące o rozpoczęciu kształcenia

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 845 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 855 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 854 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 853 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 852 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 851 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Braci Chrystusa Cierpiącego

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 850 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie kontroli przez organy celne przywożonych z zagranicy i przewożonych psów i kotów

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 849 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 848 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 847 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ośrodków szkoleniowych dla członków załóg statków morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 846 z 20032003-05-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 844 z 20032003-05-22

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1798

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 300

  Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1089

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.