Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 862 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-26
Data wydania:2003-05-13
Data wejscia w życie:2003-06-10
Data obowiązywania:2003-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 862 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 93                — 6298 —                Poz. 862


862

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania Na podstawie art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działalność rolniczą dokonuje się w każdym miesiącu kalendarzowym na podstawie ewidencji będącej w posiadaniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej „KRUS”, aktualizowanej na podstawie złożonego przez rolnika oświadczenia.

2. Wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, o których mowa w ust. 1, prowadzących ponadto działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej dokonuje się w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości 1/12 dochodów ustalonych w decyzji urzędu skarbowego na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji lub na podstawie deklaracji o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym — w przypadku gdy dochód jest ustalany na podstawie ksiąg. Oświadczenie o wysokości dochodu na dany rok rolnik jest obowiązany złożyć w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

3. W przypadku gdy złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest niemożliwe ze względu na niedoręczenie przez urząd skarbowy decyzji o wysokości dochodu, rolnik oblicza i zgłasza wysokość dochodu na podstawie danych zawartych w deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzanej produkcji, zgłoszonych urzędowi skarbowemu w roku poprzedzającym rok podatkowy.

4. W przypadku gdy rolnik, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podatkowego, oświadczenie o wysokości ustalonego dochodu jest przekazywane przez rolnika w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu skarbowego, o której mowa w ust.

2.

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, podstawą obliczenia wymiaru składki za dany miesiąc jest kwota będąca ilorazem dochodu ustalonego w decyzji urzędu skarbowego i liczby miesięcy, przez które działy specjalne produkcji rolnej będą prowadzone w danym roku podatkowym.

6. W przypadku złożenia oświadczenia po terminie składka z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej jest pobierana począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym oświadczenie zostało złożone. § 2.

1. Rolnik, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi deklarowana kwota, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, jest obowiązany obliczać kwotę należnych składek i, bez uprzedniego wezwania, opłacać miesięczne składki w terminie do

15. dnia następnego miesiąca.

2. Wpłat, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na wskazany przez KRUS rachunek bankowy. §

3. Rolnik, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest obowiązany do oznaczania dokumentów płatniczych indywidualnie ustalonym dla niego przez KRUS numerem ubezpieczenia zdrowotnego i umieszczeniem treści jednoznacznie opisującej tytuł wpłaty. Oznaczone w ten sposób wpłaty są zaliczane na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z dyspozycją rolnika, z zastrzeżeniem §

9. §

4. Ustalania podstawy wymiaru składek osób, dla których podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej, dokonuje się według wysokości tego zasiłku, obowiązującej w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, za który jest dokonywany ten wymiar. § 5.

1. Składka wymierzona dla osób prowadzących działalność rolniczą na wspólny rachunek podlega zewidencjonowaniu na indywidualnych kontach tych osób w wysokości proporcjonalnej do ich udziału we współwłasności lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego. W przypadku braku określenia wielkości udziałów we współwłasności lub współposiadaniu gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że są one równe.

2. Dla współmałżonków ewidencjonowanie składki następuje w równych częściach.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ubezpieczonych, którzy odrębnie deklarują kwotę dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. § 6.

1. Składkę nalicza się od kwoty emerytury lub renty za bieżący miesiąc oraz wypłaty wyrównawczej za poprzedni okres.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 862 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 866 z 20032003-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 865 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 864 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 863 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 861 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1640

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-18 poz. 997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1547

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-03 poz. 1363

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. sygn. akt K 58/07


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.