Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 863 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-26
Data wydania:2003-04-29
Data wejscia w życie:2003-06-10
Data obowiązywania:2003-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 863 z 2003


863

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. 1. Członkom Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, zwanej dalej „Komisją”, przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, płatne z dołu na koniec miesiąca, w wysokości:

1) przewodniczącemu — 20%,

2) zastępcy przewodniczącego — 10%,

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

Dziennik Ustaw Nr 93

3) członkowi — 10%                — 6300 —                Poz. 863


— prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, określanego corocznie w ustawie budżetowej.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższone do 50% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w przypadku złożoności problematyki lub znacznej liczby wypadków lub incydentów lotniczych będących przedmiotem badania. §

2. Członkom Komisji będącym członkami korpusu służby cywilnej wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przysługuje niezależnie od wynagrodzenia

ustalonego na podstawie przepisów o służbie cywilnej. § 3.

1. Wysokość kwoty wynagrodzenia ekspertów Komisji, ustalonego w umowie cywilnej, uzależnia się w szczególności od charakteru problemu będącego przedmiotem badania i jego złożoności.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje należność za czynności przygotowawcze i badawcze oraz inne faktycznie poniesione koszty. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 863 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 866 z 20032003-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 865 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 864 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 862 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 861 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Diety z tytułu podróży służbowej

  Czy należy się wystawienie delegacji i pokrycie kosztów podróży pracownikowi - kierownik komórki - jeśli od swojego przełożonego otrzymuje list zawiadamiający o (...)

 • Unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły

  W dniu 11 maja odbył się konkurs na dyrektora szkoły publicznej. Dwoje członków komisji zostało powiadomionych o tym konkursie 8 maja i zastąpiło w ostatniej chwili (...)

 • Koszty wstępnego badania lekarskiego pracownika

  Przy przyjęciu do pracy należy wysłać pracownika za badania lekarskie. Kto płaci za takie badania, pracodawca czy pracownik?

 • Zmiana władz w stowarzyszeniu

  W pewnym stowarzyszeniu zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej ma zamiar zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji oraz chce zrezygnować z członkostwa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 562

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-24 poz. 1163

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie upoważnienia dla ekspertów oraz przedstawicieli istotnie zainteresowanych państw biorących udział w pracach Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1772

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-24 poz. 1157

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-05 poz. 470

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.