Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 864 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-26
Data wydania:2003-05-14
Data wejscia w życie:2003-05-26
Data obowiązywania:2003-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 864 z 2003


864

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia Na podstawie art. 217 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się, co następuje: §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „ustawa” — ustawę z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) „Fundusz” — Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) „Kasa” — Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

4) „Zakład” — Zakład Ubezpieczeń Społecznych. § 2.

1. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5 ustawy, dotyczące osób ubezpieczonych do dnia wejścia w życie ustawy, są przekazywane przez Zakład i Kasę do oddziału wojewódzkiego Funduszu, w jaki przekształcona została regionalna kasa chorych, której członkiem był ubezpieczony.

2. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5 ustawy, dotyczące osób ubezpieczonych do dnia wej———————

1)

ścia w życie ustawy w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych, są przekazywane przez Zakład i Kasę do oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego.

3. Miejsce zamieszkania, o którym mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o podany w zgłoszeniu do ubezpieczenia, o którym mowa w art. 17 i 18 ustawy, kod pocztowy adresu zameldowania w miejscu pobytu stałego, a jeżeli adres zameldowania w miejscu pobytu stałego jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub brak jest w zgłoszeniu adresu zameldowania w miejscu pobytu stałego — kod pocztowy adresu miejsca zamieszkania.

4. W przypadku niepodania w zgłoszeniu do ubezpieczenia, o którym mowa w art. 17 i 18 ustawy, adresu miejsca zamieszkania, Zakład i Kasa ustala miejsce zamieszkania na podstawie danych uzyskanych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej lub wojewódzkich zbiorów meldunkowych.

5. Jeżeli osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu do dnia wejścia w życie ustawy nie została przyporządkowana do kasy chorych przez Zakład lub Kasę, dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5 ustawy, są przekazywane do oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Dziennik Ustaw Nr 93                — 6301 —                Poz. 864


6. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5 ustawy, dotyczące ubezpieczonych obywateli polskich niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są przekazywane przez Zakład lub Kasę do oddziału wojewódzkiego Funduszu, w jaki przekształcona została regionalna kasa chorych, której taki obywatel był członkiem do dnia wejścia w życie ustawy.

7. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5 ustawy, dotyczące ubezpieczonych obywateli polskich niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących do dnia wejścia w życie ustawy członkami Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, są przekazywane przez Zakład lub Kasę do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

8. W przypadku gdy ustalenie właściwego dla ubezpieczonego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5 ustawy, są przekazywane do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. §

3. Dane, o których mowa w art. 141 ust. 2 pkt 1—5 ustawy, są przekazywane przez Zakład przy przekazywaniu danych dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych od dnia wejścia w życie ustawy. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 864 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 866 z 20032003-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 865 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 863 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 862 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 861 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-18 poz. 997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 561

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 575

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandartowych świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 37

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. sygn. akt K 14/03

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-30 poz. 660

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.