Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 865 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-26
Data wydania:2003-05-15
Data wejscia w życie:2003-06-10
Data obowiązywania:2003-05-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 865 z 2003


865

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie dotacji z budżetu państwa dla izb aptekarskich Na podstawie art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) kryteria i sposób naliczania wysokości dotacji przyznawanych izbom aptekarskim;

2) tryb przekazywania dotacji. §

2. Ustala się kryteria obliczenia wysokości dotacji:

1) liczba wydanych dokumentów „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;

2) wartość jednego zadania związanego z wydaniem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;

3) liczba farmaceutów wprowadzonych do rejestru farmaceutów;

4) wartość jednego zadania związanego z wpisem danych farmaceuty do rejestru i zmianą tych danych;

5) liczba zakończonych postępowań prowadzonych przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej; ————————

1)

6) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej;

7) liczba zakończonych postępowań przed sądem aptekarskim;

8) wartość jednego zadania związanego z zakończonym postępowaniem w sprawach odpowiedzialności zawodowej przed sądem aptekarskim. § 3.

1. Dotacja dla izb aptekarskich naliczana jest jako iloczyn jednostkowej wartości zadań i ich liczby.

2. Dotacja naliczana jest w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy.

3. Wartość jednostkowa czynności ustalana jest corocznie w drodze negocjacji ministra właściwego do spraw zdrowia z okręgowymi izbami aptekarskimi i z Naczelną Izbą Aptekarską. § 4.

1. Podstawę przekazania dotacji stanowi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą aptekarską o przekazaniu dotacji ze środków publicznych na realizację czynności, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, w danym roku i sposobu jej rozliczenia.

2. Ârodki finansowe na czynności będą przekazywane w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia przez

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Dziennik Ustaw Nr 93                — 6302 —                Poz. 865


ministra właściwego do spraw zdrowia złożonych przez izby aptekarskie kwartalnych sprawozdań z liczby wykonywanych czynności, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, za czwarty kwartał obejmuje faktyczne wykonanie zadań w okresie od 1 października do 30 listopada danego roku oraz przewidywane wykonanie zadań za okres od 1 grudnia do 31 grudnia danego roku.

4. Izby aptekarskie, w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji czynności w danym roku, składają sprawozdania finansowe z wykonania tych czynności.

§ 5.

1. W 2003 r. dotacje dla izb aptekarskich nalicza się na zasadach obowiązujących w 2002 r.

2. Dotacje dla izb aptekarskich w 2003 r. przekazuje się w dwóch równych transzach; pierwsza transza — w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą aptekarską o przekazaniu w 2003 r. dotacji ze środków publicznych na realizację czynności, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich i sposobu jej rozliczenia, druga w terminie do dnia 15 lipca 2003 r. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 865 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 866 z 20032003-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 864 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie sposobu przyporządkowania do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przed dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 863 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 862 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 861 z 20032003-05-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-21 poz. 1622

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 735

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-28 poz. 348

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-26 poz. 1184

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.