Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 868 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-27
Data wydania:2003-05-20
Data wejscia w życie:2003-06-01
Data obowiązywania:2003-05-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 868 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 94                — 6430 —                Poz. 868


868

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5. Funkcjonariuszom:

1) przyjmowanym do służby,

2) mianowanym na stanowisko służbowe zaszeregowane do wyższej grupy uposażenia zasadniczego — przyznaje się II kategorię mnożników kwoty bazowej w grupie uposażenia zasadniczego. 7a Kontroler

6. Funkcjonariuszom w służbie stałej powołanym lub mianowanym na stanowisko służbowe, na którym przyznano im II kategorię mnożników kwoty bazowej w grupie uposażenia zasadniczego, można przyznać I kategorię w grupie uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku.”;

2) w § 7 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) 0,30 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostce lub komórce organizacyjnej nadzoru i kontroli i wykonujących czynności kontrolne.”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) w tabeli 5: — po lp. 7 dodaje się lp. 7a w brzmieniu: 04 st. chor. szt.

— lp. 8 otrzymuje brzmienie: 8 Asystent 03 st. chor. szt.

b) w tabeli 6: — po lp. 7 dodaje się lp. 7a w brzmieniu: 7a Kontroler 04 st. chor. szt.

— lp. 8 otrzymuje brzmienie: 8 Asystent 03 st. chor. szt.

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części Stanowiska wykonawcze w Straży Granicznej: a) lp. 1 otrzymuje brzmienie: 1 Starszy specjalista XII XII XII XII XII XII XII

b) lp. 3 otrzymuje brzmienie: 3 Starszy asystent X X X X X X X

§

2. Grupy uposażenia, o których mowa w § 1 pkt 3, i najwyższe kategorie dodatku służbowego, o których ———————

1)

mowa w § 1 pkt 4, stosuje się w zakresie ustalania uposażenia zasadniczego i dodatku służbowego funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2003 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 868 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 867 z 20032003-05-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Urlop wychowawczy dla funkcjonariusza

  Po urodzeniu dziecka i po urlopie macierzyńskim chciałabym wrócić do pracy. Wychowaniem dziecka chce zająć się ojciec dziecka. Nie jesteśmy małżeństwem i jak na (...)

 • Urlop macierzyński i wychowawczy - Straż Graniczna

  Skoro w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników (którym objęta jest moja żona) nie przewidziano uprawnień związanych z urlopem lub zwolnieniem od (...)

 • Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

 • Postępowanie karne przeciw funkcjonariuszowi SG

  Zamierzam złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza straży granicznego do Prokuratury Rejonowej. Czy w takiej sytuacji moje zawiadomienie (...)

 • Zajęcie poborów za zaległe alimenty

  Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.