Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 876 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-29
Data wydania:2003-05-13
Data wejscia w życie:2003-06-13
Data obowiązywania:2003-05-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 876 z 2003


876

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim Na podstawie art. 168 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

§

1. Określa się w załączniku do niniejszego rozporządzenia granice i obszar wolnego obszaru celnego w Mszczonowie, działającego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim (Dz. U. Nr 62, poz. 721). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. (poz. 876)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO W MSZCZONOWIE Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego w Mszczonowie przedstawiony jest na mapie w skali 1:5000 i jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej wolny obszar celny i w Ministerstwie Finansów.

1) Poczynając od punktu A, zlokalizowanego w rogu ogrodzenia przy bramie awaryjnej wjazdowo-wyjazdowej od ul. Fabrycznej 6/10, granica biegnie wzdłuż ul. Fabrycznej do punktu B oddalonego od punktu A o 157,0 m.

2) W odległości 80,37 m od punktu A znajduje się główna brama wjazdowo-wyjazdowa wolnego obszaru celnego o szerokości 11,72 m otwierana automatycznie.

7) W punkcie F granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu G oddalonego od punktu F o 97,25 m.

8) W odległości 3,30 m od punktu F granicę stanowi na odcinku 28,90 m północna ślepa ściana budynku warsztatu.

9) W punkcie G granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu H oddalonego od punktu G o 11,50 m.

10) W odległości 6,00 m od punktu G w ogrodzeniu znajduje się brama ppoż. o szerokości 3,00 m.

11) W punkcie H granica wnika do wnętrza budynku magazynowego, gdzie biegnie po wewnętrznych ścianach do punktu I znajdującego się na przeciwległej zewnętrznej ścianie budynku: — na parterze granica biegnie linią łamaną wzdłuż ślepych ścian wewnętrznych na długości 25,75 m, a następnie po zewnętrznej ścianie budynku na długości 6 m,

3) W punkcie B granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną po ogrodzeniu do punktu C oddalonego od punktu B o 18,80 m.

4) W punkcie C granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie po ogrodzeniu do punktu D oddalonego od punktu C o 59,00 m.

5) W punkcie D granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu E oddalonego od punktu D o 92,50 m.

6) W punkcie E granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu F oddalonego od punktu E o 34,66 m. — na pierwszym piętrze granica biegnie po linii prostej wzdłuż ściany wewnętrznej na długości 18,79 m, — w ścianie na pierwszym piętrze w odległości 8,94 m od punktu H znajdują się drzwi awaryjne ppoż. o szerokości 3,00 m.

12) Od punktu I granica biegnie w kierunku południowym linią łamaną wzdłuż ogrodzenia do punktu A oddalonego od punktu I o 69,00 m.

13) W ogrodzeniu znajdują się cztery bramy awaryjne. Pierwsza o szerokości 3 m znajduje się w odległości 6 m od punktu G. Druga brama o szerokości 8 m osadzona jest w odległości 1 m od punktu I. Trzecia brama o szerokości 8 m znajduje się w odległości 40 m od punktu I. Czwarta brama o szerokości 3 m umiejscowiona jest w odległości 62,5 m od punktu I. Powierzchnia użytkowa wolnego obszaru celnego w Mszczonowie wynosi 1,613 ha.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 876 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 878 z 20032003-05-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2003 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 877 z 20032003-05-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 875 z 20032003-05-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 874 z 20032003-05-29

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 873 z 20032003-05-29

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.