Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 879 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-30
Data wydania:2003-05-13
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2003-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 879 z 2003


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 97                — 6482 —                Poz. 879


879

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb przeprowadzania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd:

1) testu umiejętności, stanowiącego podstawę do uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego;

2) oceny umiejętności wykazanych przez wnioskodawcę ubiegającego się o uznanie nabytych przez niego w państwie członkowskim Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów, o których mowa w pkt

1. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — rozumie się przez to ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;

2) „Komisji” — rozumie się przez to Komisję Papierów Wartościowych i Giełd;

3) „maklerze papierów wartościowych” — rozumie się przez to zawód regulowany, którego wykonywanie uzależnione jest od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 84, poz. 774);

4) „doradcy inwestycyjnym” — rozumie się przez to zawód regulowany, którego wykonywanie uzależnione jest od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi;

5) „maklerze giełd towarowych” — rozumie się przez to zawód regulowany, którego wykonywanie uzależnione jest od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z 2002 r. Nr 200, poz. 1686 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 84, poz. 774);

6) „teście umiejętności” — rozumie się przez to test umiejętności, o którym mowa w art. 2 pkt 17 ustawy;

7) „Biuletynie Informacji Publicznej” — rozumie się przez to Biuletyn, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);

8) „wniosku” — rozumie się przez to złożony do Komisji wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności;

9) „wnioskodawcy” — rozumie się przez to obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wystąpił do Komisji z wnioskiem, o którym mowa w pkt 8;

10) „teście” — rozumie się przez to zestaw pytań, na które wnioskodawca udziela odpowiedzi w trakcie trwania testu umiejętności;

11) „karcie odpowiedzi” — rozumie się przez to załączony do testu formularz, na którym wnioskodawca biorący udział w teście umiejętności nanosi odpowiedzi. Rozdział 2 Przygotowanie testu umiejętności § 3.

1. Testy umiejętności są przygotowywane i przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne powoływane przez Przewodniczącego Komisji.

2. Komisje egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, mają charakter stały i powoływane są odrębnie dla zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych i doradcy inwestycyjnego.

———————

1) Minister

Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 879 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 894 z 20032003-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt SK 21/02

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 893 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 892 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r.w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 891 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 890 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 889 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 888 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 887 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 886 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 885 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 883 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 882 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 881 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 880 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 905

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wybory stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 965

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-20 poz. 1282

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.