Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 880 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-30
Data wydania:2003-05-12
Data wejscia w życie:2003-06-14
Data obowiązywania:2003-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 880 z 2003


Strona 1 z 4
880

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „materialna miara długości”, zwana dalej „przymiarem” — przyrząd pomiarowy służący do mierzenia długości, zawierający wskazy przynajmniej jednej podziałki, których odległości podane są w legalnych jednostkach miary długości;

2) „długość nominalna” — maksymalna odległość, do pomiaru której przeznaczony jest przymiar; ———————

1) Minister

3) „wskazy główne podziałki” — dwa wskazy, których odległość od siebie odpowiada długości nominalnej przymiaru;

4) „przymiar końcowy” — przymiar, w którym wskazy główne podziałki utworzone są przez dwie powierzchnie;

5) „przymiar kreskowy” — przymiar, w którym wskazy nie są utworzone przez dwie powierzchnie;

6) „przymiar mieszany” — przymiar, w którym tylko jeden ze wskazów głównych podziałki jest powierzchnią;

7) „zakres pomiarowy” — zbiór wartości wielkości mierzonej, dla których przyjmuje się, że błąd przymiaru jest zawarty w określonych granicach;

8) „działka elementarna” — część podziałki zawarta między dowolnymi dwoma kolejnymi wskazami;

9) „warunki odniesienia” — warunki użytkowania, do których odnosi się określony błąd graniczny dopuszczalny, przewidziane do wzajemnego porównywania wyników pomiarów;

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Dziennik Ustaw Nr 97                — 6487 —                Poz. 880


10) „klasa dokładności” — klasa przymiarów spełniających określone wymagania metrologiczne;

11) „ocyfrowanie podziałki” — uporządkowany zbiór liczb związanych ze wskazaniami podziałki. Rozdział 2 Konstrukcja, materiał i wykonanie przymiarów §

2. Przekrój poprzeczny przymiaru powinien mieć kształt i wymiary takie, aby w warunkach właściwego stosowania przymiar pozwalał na pomiar z dokładnością wymaganą dla jego klasy dokładności. § 3.

1. Powierzchnie czołowe przymiarów końcowych powinny być płaskie i prostopadłe do wzdłużnej osi przymiaru.

2. Powierzchnie czołowe przymiarów końcowych i mieszanych, wykonanych z drewna lub innego materiału o odporności na zużycie mniejszej lub równej odporności drewna, powinny być zaopatrzone w odpowiednio przymocowane do przymiaru jarzmo, płytkę lub skuwkę, zabezpieczające je przed uszkodzeniem. §

4. Przymiary wstęgowe powinny być wykonane w taki sposób, aby po rozciągnięciu przymiaru na płaszczyźnie krawędzie wstęgi były prostoliniowe i równoległe względem siebie. §

5. Przymiary mogą być wyposażone w szczególności w:

1) jeden lub więcej stałych lub ruchomych zaczepów;

2) pierścienie;

3) uchwyty;

4) płytki;

5) ostrza;

6) nawijaki wstęgi;

7) noniusze. §

6. Przymiary powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający umieszczanie cech legalizacyjnych na przymiarze. § 7.

1. Przymiary i ich urządzenia dodatkowe, o których mowa w § 5, powinny być wykonane z materiałów, które w normalnych warunkach użytkowania będą trwałe, stabilne i odporne na wpływy warunków otoczenia.

2. Właściwości materiału powinny być takie, aby w temperaturze otoczenia zawartej w granicach 8°C powyżej lub poniżej temperatury odniesienia oraz przy zmianie określonej wartości obciążenia o ±10% zmiany długości nie przekraczały wartości błędów granicznych dopuszczalnych. § 8.

1. Długość nominalna przymiarów „L” powinna wynosić: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m, 9 m lub być całkowitą wielokrotnością 5 m.

2. Dla zastosowań specjalnych mogą być dopuszczone inne wartości długości nominalnych, pod warunkiem opisania na przymiarze specjalnego zastosowania, dla którego jest przeznaczony. niepowodujące trwałych odkształceń

§ 9.

1. Wartość działki elementarnej „i” powinna odpowiadać jednej z następujących wartości: 1 • 10n metrów, 2 • 10n metrów lub 5 • 10n metrów, gdzie n jest równe zeru lub liczbie całkowitej.

2. Wartość działki elementarnej „i” nie powinna przekraczać:

1) 1 cm — dla przymiarów o długości nominalnej L ≤ 2 m;

2) 1 dm — dla przymiarów o długości nominalnej 2 m < L < 10 m;

3) 2 dm — dla przymiarów o długości nominalnej 10 m ≤ L < 50 m;

4) 5 dm — dla przymiarów o długości nominalnej L ≥ 50 m.

3. Dla zastosowań specjalnych mogą być dopuszczone inne niż określone w ust. 2 wartości działki elementarnej, pod warunkiem opisania na przymiarze specjalnego zastosowania, dla którego jest on zarezerwowany. § 10.

1. Podziałka i jej ocyfrowanie powinny być wyraźne, regularne, nieścieralne i wykonane w sposób zapewniający pewny, łatwy i jednoznaczny odczyt.

2. Ocyfrowanie podziałki może być ciągłe lub powtarzające się, wzrastające w tym samym kierunku albo w kierunku przeciwnym.

3. Miejsca ocyfrowań, wymiary, kształt i kontrast cyfr powinny być dopasowane do podziałki oraz związanych z nimi wskazów podziałki.

4. Jeżeli podziałka w części początkowej lub końcowej zakresu pomiarowego ma działkę elementarną o innej wartości niż na pozostałej części przymiaru, oznaczenia wskazów w tej strefie podziałki mogą się różnić od oznaczeń na pozostałej części podziałki.

5. Nieocyfrowane znaki podziałki, w liczbie nieprzekraczającej liczby znaków podziałki pomiędzy dwoma sąsiednimi ocyfrowanymi wskazami, mogą być umieszczone poza ocyfrowanym znakiem podziałki wskazującym długość nominalną. § 11.

1. Wskazy podziałki mogą występować w postaci:

1) kresek;

2) otworów, jeżeli wartość działki „i” jest nie mniejsza niż 1 cm; elementarnej

3) dowolnych, innych znaków, jeżeli wartość działki elementarnej „i” jest nie mniejsza niż 1 dm i znaki te zapewniają dokładność odczytu właściwą dla danej klasy dokładności przymiaru.

2. Kreski powinny:

1) być prostoliniowe;

2) być prostopadłe do osi wzdłużnej przymiaru;

3) tworzyć wyraźną i przejrzystą podziałkę;

4) mieć na całej długości, tę samą, stałą szerokość, która nie pogarsza dokładności pomiaru, z zastrzeżeniem ust. 3.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 880 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 894 z 20032003-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt SK 21/02

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 893 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 892 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r.w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 891 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 890 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 889 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 888 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 887 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 886 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 885 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 883 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 882 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 881 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 879 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Warunki jakie muszą spełniać drogi i dojścia

  W wyniku podziału gruntu na cele budowlane zachodzi potrzeba wydzielenia z niego drogi dojazdowej łączących nowe działki z drogą publiczną. Jakie są minimalne i maksymalne (...)

 • Pełnomocnictwo materialne a procesowe

  Czym różni się pełnomocnictwo materialne od procesowego?

 • Usytuowanie budynków gospodarczych

  Na Waszej stronie internetowej e-prawnik.pl w dziale „przegląd prasy” przeczytałam: „Nowe przepisy pozwalają też na stawianie bezpośrednio przy granicy (...)

 • Prawo materialne

  Czy możliwym jest wyjaśnienie co to jest prawo materialne? Jakiś przykład naruszenia tego prawa?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-24 poz. 96

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-21 poz. 1500

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-19 poz. 60

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 792

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-04 poz. 3


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.