Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-30
Data wydania:2003-05-10
Data wejscia w życie:2003-06-14
Data obowiązywania:2003-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 2003


Strona 1 z 59

Dziennik Ustaw Nr 97                — 6502 —                Poz. 884


884

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt nie określa się dla substancji farmakologicznie czynnych, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

2. Nie dopuszcza się pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia człowieka, dla następujących substancji farmakologicznie czynnych:

1) chloramfenikolu;

2) chloroformu;

3) chloropromazyny;

4) dapsonu;

5) dimetridazolu;

6) kokornaku (Aristolochia spp.) i jego preparatów;

7) kolchicyny;

8) metronidazolu;

9) nitrofuranów z furazolidonem;

10) ronidazolu. §

3. Wykaz tymczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego dla następujących substancji farmakologicznie czynnych:

1) morantelu, alfacypermetryny, cypermetryny, deltametryny, metamizolu, piperazyny,

2) kanamycyny, ———————

1)

3) tulatromycyny, fenwaleratu, altrenogestu — określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

4. Jeżeli stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 69 ust. 1b ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.3)), lekarz weterynarii może zastosować u zwierzęcia lub grupy zwierząt produkt leczniczy dopuszczony do obrotu dla ludzi, wówczas najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zanieczyszczeń tych produktów leczniczych odpowiadają najwyższym dopuszczalnym poziomom pozostałości zanieczyszczeń produktów leczniczych weterynaryjnych, zawierających te same substancje farmakologicznie czynne. §

5. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego określają przepisy dotyczące maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności. §

6. Najwyższe dopuszczalne poziomy skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego określają przepisy dotyczące wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach. § 7.

1. Przepisy § 1, 2 i § 3 pkt 3 obowiązują do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Przepis § 3 pkt 1 stosuje się do dnia 1 lipca 2003 r.

3. Przepis § 3 pkt 2 stosuje się do dnia 1 stycznia 2004 r. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański ———————

3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. (poz. 884)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 894 z 20032003-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt SK 21/02

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 893 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 892 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r.w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 891 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 890 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 889 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 888 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 887 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 886 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 885 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 883 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 882 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 881 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 880 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 879 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-02 poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2836

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

 • Legislacja UE z 2006-09-30 nr 271 poz. 37

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2006 z dnia 29 września 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego (...)

 • Legislacja UE z 2006-11-24 nr 325 poz. 6

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1729/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego (...)

 • Legislacja UE z 2007-03-17 nr 78 poz. 13

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 287/2007 z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.