Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 893 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-30
Data wydania:2003-05-15
Data wejscia w życie:2003-06-14
Data obowiązywania:2003-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 893 z 2003


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 97                — 6571 —                Poz. 893


893

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów Na podstawie art. 89a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów dla wszystkich specjalności, w zakresie:

1) bazy dydaktycznej;

2) liczby i kwalifikacji kadry prowadzącej kształcenie specjalizacyjne;

3) sposobu realizacji programu nauczania;

4) wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia. § 2.

1. Ustala się następujące standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, zwane dalej „standardami”, dla wszystkich specjalności — dotyczące bazy dydaktycznej w jednostkach szkolących:

1) jednostka szkoląca zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób specjalizujących się, a w szczególności: a) sale wykładowe, b) sale ćwiczeń, c) sale seminaryjne, d) pomieszczenia wyposażone w specjalistyczny sprzęt i aparaturę, zwane dalej „pracowniami specjalistycznymi”, e) pracownie informatyczne, f) bibliotekę i czytelnię wyposażone w zalecane w programie specjalizacji piśmiennictwo, g) dostęp do Internetu;

2) jednostka szkoląca zapewnia, odpowiednie do liczby osób specjalizujących się, miejsca odbywania kursów oraz staży kierunkowych, uwzględniające właściwy sposób wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt niezbędny do kształtowania umiejętności praktycznych objętych programem danej specjalizacji; ———————

1)

3) staże kierunkowe oraz kursy organizowane poza strukturą jednostki szkolącej odbywają się na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką szkolącą a podmiotem prowadzącym te formy zdobywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

2. Ustala się szczegółowe standardy w zakresie bazy dydaktycznej dla specjalności analityka farmaceutyczna:

1) jednostka szkoląca zapewnia następujące pracownie specjalistyczne dostosowane do liczby osób specjalizujących się: a) pracownię analizy chemicznej, b) pracownię analizy instrumentalnej, c) dostęp do pracowni mikrobiologicznej;

2) jednostka szkoląca zapewnia specjalistyczną aparaturę do realizacji programu specjalizacji w zakresie: a) analizy jakościowej i klasycznej analizy ilościowej, b) chromatograficznych metod rozdzielania i oznaczania substancji czynnych i zanieczyszczeń, c) metod spektroskopowych stosowanych w analizie farmaceutycznej, d) metod rozdzielczych stosowanych w analizie farmaceutycznej, e) analizy leków i metabolitów w materiale biologicznym.

3. Ustala się szczegółowe standardy w zakresie bazy dydaktycznej dla specjalności farmacja apteczna:

1) jednostka szkoląca zapewnia następujące pracownie specjalistyczne dostosowane do liczby osób specjalizujących się: a) pracownię leku recepturowego, b) laboratorium badania dostępności farmaceutycznej leku, c) pomieszczenia do pracy aseptycznej;

2) jednostka szkoląca zapewnia specjalistyczną aparaturę do realizacji programu specjalizacji w zakresie biofarmacji, farmakokinetyki, przygotowywania leków recepturowych oraz oceny jakości postaci leku i dostępności farmaceutycznej.

4. Ustala się szczegółowe standardy w zakresie bazy dydaktycznej dla specjalności farmacja szpitalna:

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia ( Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 893 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 894 z 20032003-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt SK 21/02

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 892 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2003 r.w sprawie wzoru certyfikatu akredytacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 891 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 890 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 889 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 888 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 887 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 886 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 885 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 884 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w roślinach, u zwierząt, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 883 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 882 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 881 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 880 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać materialne miary długości

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 879 z 20032003-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.