Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 897 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-03
Data wydania:2003-05-27
Data wejscia w życie:2003-06-11
Data obowiązywania:2003-06-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 897 z 2003


897

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych (Dz. U. Nr 43, poz. 396) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych.”;

2) uchyla się § 23;

3) uchyla się załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. ———————

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 897 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 904 z 20032003-06-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2003 r. sygn. akt K 11/03

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 903 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 902 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 901 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 900 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 899 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła kryształowego

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 898 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 896 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 895 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji

porady prawne online

Porady prawne

 • Oświadczenia majątkowe urzędników

  Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników (...)

 • Zasady organizowania konkursów i promocji

  Czy istnieją przepisy prawne dotyczące organizowania konkursów i promocji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (salony telefonów komórkowych), wyłączając (...)

 • Odwołanie od decyzji powołującej do wojska

  W jaki sposób mogę się odwoływać od decyzji powołującej do służby wojskowej?

 • Szkolenie BHP

  Jestem dyrektorem instytucji kultury funkcjonującej na zasadach przedsiębiorstwa państwowego. Zatrudniam na umowę zlecenie BHP-owca, który ostatnio poinformował mnie, (...)

 • Zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego

  Funkcjonariusz celny przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez psychiatrę. Jak długo funkcjonariusz może przebywać na zwolnieniu lekarskim bez obawy utraty pracy? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 895

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 396

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-30 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy

 • Monitor Polski 2002 nr 46 poz. 682

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.