Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 903 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-03
Data wydania:2003-05-23
Data wejscia w życie:2003-06-15
Data obowiązywania:2003-06-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 903 z 2003


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 98                — 6632 —                Poz. 903


903

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia Na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660 i Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Apteki gromadzą informacje zawierające dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, oraz z budżetu państwa.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej. § 2.

1. Zakres przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, określony dla każdego wydanego opakowania refundowanego leku lub wyrobu medycznego, obejmuje:

1) identyfikator apteki, na który składają się: a) dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki, b) trzy cyfry dodatkowo identyfikujące aptekę, uzgodnione między apteką a Funduszem;

2) datę przyjęcia recepty do realizacji;

3) numer nadany w trakcie realizacji recepty w aptece;

4) datę wydania leku lub wyrobu medycznego — jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 2;

5) kod typu recepty przyjmujący wartość: a) „7” — dla recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych, b) „8” — dla recept, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem lit. c, c) „9” — dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem „Rp.w”, d) „2” — dla recept wystawionych na kuponach książeczek usług medycznych; ———————

1)

6) numer recepty — jeżeli występuje na recepcie;

7) numer potwierdzający identyfikację pacjenta, jeżeli występuje na recepcie;

8) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a w przypadku bezdomnego — identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce siedziby świadczeniodawcy, u którego została wystawiona recepta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy;

9) wskaźnik przyjmujący wartość: a) 1 — w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja „pro auctore” lub „pro familia”, b) 0 — w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;

10) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy, lub kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym wydano refundowany lek lub wyrób medyczny; w przypadku braku takich uprawnień przekazywana informacja zawiera znak „X”;

11) rodzaj identyfikatora leku lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość: a) 0 — dla leku lub wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 12, b) 1 — dla leku recepturowego, c) 2 — dla leku lub wyrobu medycznego niewymienionego w lit. a i b;

12) numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN13) — jeżeli został nadany;

13) liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;

14) wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;

15) kod odpłatności za lek lub wyrób medyczny przyjmujący wartość: a) 0 — dla leku lub wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie, b) 1 — dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za opłatą ryczałtową, c) 2 — dla leku wydanego za opłatą określoną w art. 59 ust. 2 ustawy,

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 903 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 904 z 20032003-06-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2003 r. sygn. akt K 11/03

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 902 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 901 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 900 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 899 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów ze szkła kryształowego

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 898 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 897 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zastępcy Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 896 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 895 z 20032003-06-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1028

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1724

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczególnego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-13 poz. 770

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji

 • Dziennik Ustaw z 2008-09-03 poz. 996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.