Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 918 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-04
Data wydania:2003-05-28
Data wejscia w życie:2003-06-07
Data obowiązywania:2003-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 918 z 2003


918

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ———————

1)

„2. Osoba, o której mowa w ust. 1, obowiązana jest uzupełnić wymagane kwalifikacje w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2003 r.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 918 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 921 z 20032003-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2003 r. sygn. akt K 44/02

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 920 z 20032003-06-04

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 919 z 20032003-06-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 917 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 916 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 915 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 914 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 913 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 912 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 911 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 910 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 909 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczególowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 908 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 907 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych kar za usuwanie drzew

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 906 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 905 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie sprawozdań przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas pracy pracowników ZOZ

  Jaki jest dzienny wymiar czasu pracy w służbie zdrowia i jakim dokumentem jest to regulowane?

 • Zakładanie NZOZ

  Jestem magistrem rehabilitacji. Chcę otworzyć gabinet rehabilitacji (różnych terapii). Chciałbym podpisać kontrakt z NFZ. Dysponuję "wykazem dokumentów, które składa (...)

 • Dokumentacja medyczna w przychodni

  Kto jest właścicielem dokumentacji medycznej przechowywanej w przychodni? Czy dyrektor przychodni może zakazać wydawania tej dokumentacji pacjentom?

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Nawiązanie stosunku pracy z dyrektorem szpitala

  Kto jest bezpośrednim przełożonym dyrektora szpitala miejskiego,w jaki sposób jest wybierany, kto jest jego pracodawcą?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 386

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-19 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2007-05-29 poz. 627

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.