Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 80 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-14
Data wejscia w życie:2004-02-01
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 80 z 2004


Strona 1 z 16

Dziennik Ustaw Nr 10                — 378 —                Poz. 80


80

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych Na podstawie art. 66f ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania wierzycieli i organów egzekucyjnych przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu należności pieniężnych;

2) wzory wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o dochodzenie lub zabezpieczenie należności pieniężnych kierowanych przez wierzycieli lub organy egzekucyjne do ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) wzory wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o dochodzenie lub zabezpieczenie należności pieniężnych kierowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do obcych państw. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2) urzędowym odpisie — rozumie się przez to również urzędowo albo notarialnie poświadczoną kopię. § 3.

1. Jeżeli przy dochodzeniu należności pieniężnej określonej w art. 2 § 1 pkt 8 i 9 ustawy lub wynikającej z umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską zachodzi potrzeba skorzystania z pomocy obcego państwa stosownie do przepisów rozdziału 7 w dziale I ustawy, wierzyciel lub organ egzekucyjny kieruje wniosek o udzielenie pomocy do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. ———————

1)

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się:

1) w zakresie udzielenia informacji — według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w zakresie powiadomienia o pismach, orzeczeniach lub innych dokumentach — według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) w zakresie dochodzenia lub zabezpieczenia należności — według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o powiadomienie dołącza się oryginał i urzędowy odpis pisma, orzeczenia lub innego dokumentu, którego dotyczy ten wniosek.

4. Do wniosku o dochodzenie należności dołącza się:

1) dwa urzędowe odpisy tytułu wykonawczego;

2) urzędowy odpis orzeczenia lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;

3) urzędowy odpis informacji właściwego organu egzekucyjnego o bezskuteczności całości lub części egzekucji prowadzonej w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ściągnięcia należności objętych wnioskiem.

5. Do wniosku o zabezpieczenie należności dołącza się:

1) urzędowy odpis zarządzenia zabezpieczenia lub tytułu wykonawczego;

2) urzędowy odpis informacji właściwego organu egzekucyjnego o niemożności zabezpieczenia w całości lub w części należności objętych wnioskiem o zabezpieczenie należności;

3) urzędowy odpis decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli wniosek dotyczy zabezpieczenia zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zaległości podatkowej. §

4. Wierzyciel lub organ egzekucyjny powiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw finansów publicznych o okolicznościach mających znaczenie dla pomocy świadczonej przez obce państwo, a w szczególności o powstałych ograniczeniach w dochodzeniu swoich należności.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 80 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 93 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 92 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie internatów w Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 91 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 90 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 89 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu hutniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 88 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pojazdów samochodowych o napędzie hybrydowym z silnikiem elektrycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 87 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 86 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych zawierających cukier

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 85 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 84 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru umowy o wykonywanie pracy przez poborowego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 83 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie dopuszczenia w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 82 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 81 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 79 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 78 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 77 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 76 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-07 poz. 1295

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich,jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-07 poz. 1296

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Komunikat UE z 2007-02-07 nr 27 poz. 24

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-31 poz. 2858

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.