Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1010 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-26
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1010 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 100                — 6954 —                Poz. 1010


1010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt2) Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje: §

1. Do miejsca gromadzenia zwierząt przyjmuje się zwierzęta spełniające wymagania weterynaryjne dla handlu zwierzętami. § 2.

1. W miejscu gromadzenia zwierząt zapewnia się:

1) pomieszczenia do przetrzymywania: a) zwierząt, b) środków żywienia zwierząt;

2) urządzenia do: a) załadunku i wyładunku zwierząt, b) karmienia i pojenia zwierząt — łatwe do czyszczenia i odkażania;

3) pomieszczenia do: a) przeprowadzenia badań lub leczenia zwierząt oraz urządzenia do ich unieruchamiania, niezbędne dla przeprowadzenia tych czynności, b) izolacji zwierząt;

4) pomieszczenie: a) do przechowywania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, b) socjalne i biurowe dla urzędowego lekarza weterynarii;

5) sprzęt do czyszczenia i odkażania pomieszczeń i środków transportu; ———————

1)

6) miejsce do przechowywania nawozów naturalnych, w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu.

2. Do miejsca gromadzenia zwierząt doprowadza się bieżącą wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i miejsce to wyposaża się w system odprowadzania ścieków.

3. Do stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych w odniesieniu do miejsca, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie miejsc gromadzenia zwierząt, są niezbędne wymagania, określone w §

2. §

3. Pomieszczenia i urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1, poddaje się czyszczeniu i odkażaniu przed ich ponownym użyciem, zgodnie z zaleceniami powiatowego lekarza weterynarii. § 4.

1. Podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt prowadzi dokumentację gromadzonych zwierząt, która zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę posiadacza oraz adres gospodarstwa, z którego zwierzęta zostały dostarczone;

2) daty wprowadzania i wyprowadzenia zwierząt z miejsca gromadzenia zwierząt;

3) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres posiadacza zwierząt lub w przypadku dostarczenia ich przez podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt — weterynaryjny numer identyfikacyjny;

4) numer rejestracyjny środka transportu, którym dostarczono lub odebrano zwierzęta z miejsca gromadzenia zwierząt.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, ponadto zawiera:

1) numer identyfikacyjny zwierzęcia — w przypadku bydła, owiec i kóz;

2) numer paszportu — w przypadku koniowatych;

3) numer identyfikacyjny gospodarstwa pochodzenia lub stada pochodzenia zwierząt wprowadzanych do miejsca gromadzenia zwierząt oraz miejsce ich przeznaczenia.

3. Dokumentację prowadzi się na podstawie:

1) danych zawartych w dokumentach, w które są zaopatrzone zwierzęta;

2) oznakowania zwierząt.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 64/432/EEC z dnia 26 czerwca 1964 r. o problemach zdrowia zwierząt w handlu bydłem i trzodą chlewną wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 121, z 29.07.1964 r.) w części dotyczącej prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt. Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1010 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1029 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz za zmianę danych zawartych w Rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1028 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1027 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1026 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1025 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1024 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1023 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1022 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1021 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1020 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1019 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1018 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1017 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1016 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1015 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1014 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1013 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1012 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1011 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1009 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dziennika połowowego oraz gatunków organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w dzienniku połowowym

porady prawne online

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

 • Określenie właściwych stawek VAT

  Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, (...)

 • Miejsca parkingowe w strefie zamieszkania

  Odnosząc się do odpowiedzi którą otrzymałam odnoście drogi osiedlowej, co zrobić skoro nie ma miejsc wyznaczonych do parkowania?

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-14 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-24 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2792

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1012

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1657

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.