Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1013 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-27
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1013 z 2004


Strona 1 z 5
1013

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych2) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla pro———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. o problemach inspekcji zdrowotnej i weterynaryjnej w imporcie bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, mięsa świeżego lub produktów mięsnych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 302, z 31.12.1972 r.) w części dotyczącej świeżego mięsa i produktów mięsnych. Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

duktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania weterynaryjne przy przywozie z państw trzecich:

1) świeżego mięsa pozyskanego z bydła, w tym gatunku Bubalus bubalis oraz Bison bison, a także ze świń, owiec i kóz oraz zwierząt jednokopytnych;

2) świeżego mięsa pozyskanego ze zwierząt łownych parzystokopytnych i jednokopytnych pochodzących z państw trzecich, z których jest dozwolony przywóz takich zwierząt;

Dziennik Ustaw Nr 100                — 6958 —

1) w zależności do gatunku, wolnych od:                Poz. 1013


3) produktów mięsnych pozyskanych ze świeżego mięsa, z wyłączeniem świeżego mięsa: a) niezdatnego do spożycia przez ludzi, o którym mowa w przepisach odrębnych3), b) o którym mowa w §

15. §

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) produktów mięsnych o wadze nieprzekraczającej 1 kg, poddanych obróbce cieplnej w hermetycznie zamkniętych opakowaniach przy wskaźniku sterylizacji F0 w wysokości co najmniej 3,00: a) stanowiących część bagażu osobistego podróżnych, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez te osoby, b) wysyłanych jako małe paczki i przeznaczonych dla osób fizycznych, niesprowadzanych przez te osoby do celów handlowych;

2) świeżego mięsa i produktów mięsnych, innych niż wymienione w pkt 1: a) stanowiących część bagażu osobistego podróżnych i przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez te osoby, b) wysyłanych jako małe paczki i przeznaczonych dla osób fizycznych, niesprowadzanych przez te osoby do celów handlowych — jeżeli ilość przywożonego świeżego mięsa lub produktów mięsnych nie przekracza 1 kg na osobę oraz pochodzą one z państw trzecich lub ich części znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską;

3) mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez załogę i pasażerów w środkach transportu komunikacji międzynarodowej. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o świeżym mięsie, rozumie się przez to mięso, które, oprócz schłodzenia lub zamrożenia zapewniającego przedłużenie okresu przechowywania, nie przeszło innej obróbki, a także mięso zapakowane próżniowo. Rozdział 2 Wymagania weterynaryjne przy przywozie świeżego mięsa §

4. Dopuszcza się przywóz świeżego mięsa z państw trzecich, jeżeli pochodzi ono od lub ze zwierząt, które pozostawały przez co najmniej 3 miesiące przed ubojem lub — w przypadku zwierząt mających mniej niż 3 miesiące życia — od urodzenia, na terytorium państw trzecich lub ich części znajdujących się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską:

———————

3) Przepisy o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku, wdrażające art. 5 dyrektywy 64/433/EEC z dnia 26 czerwca 1964 r. o warunkach sanitarnych przy produkcji i wprowadzaniu na rynek świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 121, z 29.07.1964 r.).

a) księgosuszu — w okresie 12 miesięcy poprzedzających wysyłkę, b) afrykańskiego pomoru świń oraz enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia świń (d. choroby cieszyńskiej i taflańskiej) — w okresie 12 miesięcy poprzedzających wysyłkę;

2) w których nie przeprowadzano szczepień przeciwko chorobom wymienionym w pkt 1 — w okresie 12 miesięcy poprzedzających wysyłkę;

3) w których nie stwierdzono klasycznego pomoru świń, nie zezwolono na szczepienia oraz nie przeprowadzano szczepień przeciwko tej chorobie — w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających wysyłkę. §

5. Dopuszcza się przywóz świeżego mięsa z państw trzecich, w których:

1) stwierdzono endemiczne występowanie pryszczycy (szczepy A, O i C),

2) nie przeprowadza się uboju zwierząt z przeznaczeniem na mięso, w przypadku wystąpienia pryszczycy,

3) są przeprowadzane szczepienia — jeżeli państwo trzecie lub jego część są zatwierdzone w sposób określony w przepisach Unii Europejskiej4), a mięso jest dojrzałe, o wartości pH właściwej dla mięsa dojrzałego, poddane rozbiorowi oraz pozbawione węzłów chłonnych. §

6. Ograniczenia w zakresie przywozu podrobów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz szczegółowe zasady przywozu podrobów przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym oraz przy produkcji karmy dla zwierząt domowych mogą zostać określone w przepisach Unii Europejskiej4). § 7.

1. Dopuszcza się przywóz świeżego mięsa z państw trzecich, w których są przeprowadzane szczepienia przeciwko szczepom pryszczycy SAT lub ASIA I, jeżeli:

1) mięso pochodzi z regionu, znajdującego się w państwie trzecim, w którym szczepienia są zakazane lub nie stwierdzono pryszczycy — w okresie 12 miesięcy poprzedzających wysyłkę; regiony są zatwierdzane w sposób określony w przepisach Unii Europejskiej4);

2) mięso jest dojrzałe, poddane rozbiorowi, pozbawione węzłów chłonnych oraz nie zostało przywiezione w okresie 3 tygodni po uboju.

2. Niedopuszczalny jest przywóz z państw, o których mowa w ust.

1. podrobów

———————

4) Przepisy wydane na podstawie art. 29 dyrektywy 72/462/ EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. o problemach inspekcji zdrowotnej i weterynaryjnej w imporcie bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, mięsa świeżego lub produktów mięsnych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 302, z 31.12.1972 r.).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1013 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1029 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz za zmianę danych zawartych w Rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1028 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1027 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1026 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1025 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1024 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1023 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1022 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1021 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1020 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1019 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1018 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1017 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1016 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1015 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1014 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1012 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1011 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1010 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1009 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dziennika połowowego oraz gatunków organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w dzienniku połowowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-04 poz. 5

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1024

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1413

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie bydła, świń, owiec i kóz oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia takich zwierząt

 • Legislacja UE z 2010-06-02 nr 135 poz. 1

  Decyzja nr 477/2010/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. uchylająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.