Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1019 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-28
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1019 z 2004


Strona 1 z 14

Dziennik Ustaw Nr 100                — 6996 —                Poz. 1019


1019

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej2) Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje: §

1. Wysokość opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, z wyjątkiem badań laboratoryjnych, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 2.

1. Wysokość opłat za badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku przeprowadzania badań laboratoryjnych niewymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia pobiera się opłaty w wysokości opłat za badania zbliżone pod względem zużycia odczynników i pracochłonności. §

3. Do opłat za czynności wymienione w poz. 1, 2 i 21 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty:

1) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i materiałów medycznych;

2) dojazdu do miejsca wykonania czynności, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej „kosztami dojazdu”;

3) wykonanych badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

4. Do opłat za czynności wymienione w poz. 4 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. ———————

1)

§

5. Do opłat za czynności wymienione w poz. 28 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty:

1) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych lub materiałów medycznych;

2) dojazdu. §

6. Do opłat za czynności wymienione w poz. 7, 8, 20 i 31 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty dojazdu. §

7. Do opłat za czynności wymienione w poz. 25 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty przemieszczenia na statek. §

8. Opłaty wymienione w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia obejmują powiększenie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. §

9. Opłatę za czynności wymienione w poz. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia ponosi podmiot dokonujący wywozu lub wprowadzający zwierzęta do handlu, a w przypadku przemieszczania koniowatych — w innym celu ich posiadacz. §

10. W przypadku gdy w zakładzie odbywa się rozbiór i przetwórstwo mięsa, opłatę za nadzór nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa pobiera się za każdą tonę mięsa wprowadzanego do rozbioru, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 11.

1. Opłaty za nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, o którym mowa w poz. 6 i 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, ponosi przedsiębiorca prowadzący rzeźnię.

2. Opłaty za badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych po ich odstrzeleniu przeznaczonych na użytek własny ponosi właściciel zwierzęcia.

3. Opłaty za nadzór nad rozbiorem mięsa lub przetwórstwem mięsa ponosi przedsiębiorca prowadzący rzeźnię, zakład rozbioru mięsa lub zakład przetwórstwa mięsa.

4. Opłaty za oględziny tusz zwierząt łownych lub badanie mięsa zwierząt łownych ponosi przedsiębiorca prowadzący punkt skupu zwierząt łownych lub zakład przetwórstwa dziczyzny.

5. W przypadku badań monitoringowych opłaty ponosi przedsiębiorca prowadzący rzeźnię, zakład obróbki lub przetwórstwa produktów akwakultury, zakład przetwórstwa mleka, zakład przetwórstwa jaj lub zakład przetwórstwa miodu.

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 85/73/EWG w sprawie finansowania badania i kontroli sanitarnej świeżego mięsa, w tym drobiowego (Dz. Urz. WE L 32 z dnia 05.02.1985 r., z późn. zm.). Dane dotyczące ogłoszenia dyrektywy, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1019 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1029 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz za zmianę danych zawartych w Rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1028 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1027 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1026 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1025 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1024 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1023 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1022 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1021 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1020 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1018 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1017 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1016 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koni

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1015 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1014 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru upoważnienia i wzoru odznaki identyfikacyjnej dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób wyznaczonych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1013 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie świeżego mięsa i produktów mięsnych

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1012 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1011 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1010 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1009 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dziennika połowowego oraz gatunków organizmów morskich, których wyrzucenie za burtę wymaga wykazania w dzienniku połowowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1588

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-08 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-09 poz. 544

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-01 poz. 1483

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1525

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.