Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1044 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-26
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1044 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 101                — 7123 —                Poz. 1044


1044

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji2) Na podstawie art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres i sposób podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej statków o obcej przynależności, które zostały przez organ inspekcyjny zatrzymane lub którym odmówiono wejścia do portu. § 2.

1. Organ inspekcyjny, na wniosek koordynatora do spraw inspekcji portu, w przypadku statków, które zostały zatrzymane lub którym odmówiono wejścia do portu, podaje do publicznej wiadomości informacje zawierające następujące dane:

1) nazwę statku;

2) numer IMO;

3) typ statku;

4) pojemność brutto;

5) rok budowy określony na podstawie daty wskazanej w certyfikatach statku;

6) nazwę i adres właściciela lub armatora statku;

7) w przypadku statku przewożącego płynne lub stałe ładunki luzem, nazwę i adres czarterującego odpowiedzialnego za wybór jednostki i rodzaju czarteru;

8) banderę państwa;

9) instytucję klasyfikacyjną lub instytucje klasyfikacyjne, które wydały statkowi certyfikat klasy;

10) instytucję klasyfikacyjną lub instytucje klasyfikacyjne lub każdą inną osobę albo organizację, która wydała statkowi certyfikaty, zgodnie z przyjętymi umowami międzynarodowymi, w imieniu państwa bandery, na podstawie przedstawionych podczas inspekcji certyfikatów;

11) port i datę ostatniej rozszerzonej inspekcji lub zatrzymania statku;

12) port i nazwę ostatniego specjalnego przeglądu i nazwę organizacji przeprowadzającej ten przegląd;

13) ilość zatrzymań w ciągu ostatnich 24 miesięcy;

14) państwo i port, w którym statek został zatrzymany;

15) datę anulowania zatrzymania;

16) określony w dniach czas trwania zatrzymania;

17) ilość nieprawidłowości oraz powód zatrzymania wraz ze szczegółowym uzasadnieniem;

18) opis środków zaradczych podjętych przez inspektora lub przez instytucję klasyfikacyjną w następstwie zaistniałego zatrzymania;

19) szczegółowe uzasadnienie decyzji — w przypadku odmówienia statkowi wejścia do portu;

20) wskazanie, czy kontrola prowadzona przez instytucję klasyfikacyjną lub jakąkolwiek organizację certyfikującą, wykazała nieprawidłowości, które doprowadziły do zatrzymania statku;

21) opis środków zaradczych podjętych w przypadku gdy statek został skierowany do najbliższej stoczni remontowej albo gdy odmówiono statkowi wejścia do portu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1—11 oraz pkt 17, udostępnia się również w systemie Sirenac, stanowiącym system informacyjny w postaci bazy danych wyników inspekcji przeprowadzanych w regionie Memorandum Paryskiego, o którym mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

———————

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 95/21/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie kontroli państwa portu (Dz. Urz. WE L 157 z 07.07.1995, z późn. zm.). Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895 i 899.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1044 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1054 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1053 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1052 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1051 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów filmowych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1050 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1049 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu animator kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1048 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1047 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1046 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1045 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1043 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1042 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1041 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1040 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1039 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1038 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1037 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1036 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1035 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1034 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 964

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-16 poz. 180

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu

 • Legislacja UE z 2010-09-14 nr 241 poz. 4

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 802/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-07 poz. 1513

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.