Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1045 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-28
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1045 z 2004


Strona 1 z 16

Dziennik Ustaw Nr 101                — 7124 —                Poz. 1045


1045

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego (Dz. U. Nr 155, poz. 1516) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu: „Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: — dyrektywy Rady 1999/35/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie systemu obowiązkowych przeglądów dla bezpiecznej, regularnej żeglugi promów typu ro-ro i szybkich statków pasażerskich (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999 r., z późn. zm.), — dyrektywy Rady 1998/18/WE z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz. Urz. WE L 144 z 15. 05. 1998 r., z późn. zm.), — dyrektywy Rady 1997/70/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiającej zharmonizowany system bezpieczeństwa dla statków rybackich o długości 24 m i większej (Dz. Urz. WE L 034 z 09. 02. 1998 r., z późn. zm.).”;

2) w § 3 dodaje się pkt 13—15 w brzmieniu: „13) prom typu ro-ro — morski statek pasażerski z urządzeniami umożliwiającymi wjazd na prom i wyjazd z niego pojazdów drogowych oraz kolejowych i przewożący więcej niż 12 pasażerów;

14) szybki statek pasażerski — statek zdolny do rozwinięcia maksymalnej prędkości w m/s, równej lub większej niż 3,7 V0,1667, gdzie: V stanowi, wyrażoną w m3, wyporność, obliczoną dla zanurzenia do projektowej wodnicy ———————

1)

pływania, przewożący więcej niż 12 pasażerów;

15) pasażer — każda osoba z wyjątkiem: a) kapitana i członków załogi lub innych osób zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze na statku, b) dziecka w wieku poniżej jednego roku.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.

1. Statki podlegają w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i życia na morzu inspekcjom:

1) wstępnej,

2) okresowej,

3) doraźnej z zastrzeżeniem ust. 2—4.

2. Promy typu ro-ro oraz szybkie statki pasażerskie podlegają dodatkowo inspekcjom:

1) weryfikacyjnym, w ramach inspekcji wstępnej,

2) zasadniczym, w ramach inspekcji okresowej bądź doraźnej.

3. Inspekcje, o których mowa w ust. 2, są przeprowadzane zgodnie z wymogami określonymi w załącznikach I, III do dyrektywy, o której mowa w odnośniku nr 2 tiret pierwsze do rozporządzenia.

4. Podczas przeprowadzania inspekcji organ inspekcyjny kieruje się wytycznymi określonymi w załączniku IV do dyrektywy, o której mowa w ust. 3.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie: „§

8. Inspekcje przeprowadza się jako inspekcje bandery albo inspekcje portu.”;

5) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: „§ 16a. Statki pasażerskie uprawiające żeglugę krajową powinny posiadać:

1) certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego w żegludze krajowej — wystawiony na jeden rok;

2) certyfikat zwolnienia — jeżeli został wystawiony.”;

6) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Statek rybacki o długości pomiarowej 24 m i większej powinien posiadać:

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93, poz. 895 i 899.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1045 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1054 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1053 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1052 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1051 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów filmowych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1050 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1049 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu animator kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1048 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1047 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1046 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1044 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1043 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1042 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1041 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1040 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1039 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1038 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1037 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1036 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1035 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 101, poz. 1034 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.