Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1072 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-16
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1072 z 2004


1072

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, między jego dysponentami;

2) dysponentów środków funduszu;

3) rodzaje świadczeń z funduszu; socjalnych finansowanych

2. Dysponenci środków funduszu otrzymują te środki odpowiednio do liczby emerytów i rencistów uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych. §

3. Ârodki funduszu mogą być przeznaczone na następujące świadczenia socjalne: wnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”;

5) tryb przyznawania świadczeń socjalnych z funduszu. § 2.

1. Dysponentami środków funduszu są:

1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w odniesieniu do emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) Szef Agencji Wywiadu — w odniesieniu do emerytów i rencistów Agencji Wywiadu.

4) zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa We-

Dziennik Ustaw Nr 102                — 7236 —                Poz. 1072


1) zapomogi pieniężne;

2) dopłaty do kosztów pobytu i żywienia w ośrodkach wczasowych lub sanatoriach, a także innych form rekreacji oraz wypoczynku indywidualnego i zbiorowego;

3) dopłaty do kosztów pobytu na kolonii i obozach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży oraz innych form działalności socjalnej organizowanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu;

4) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej organizowanej przez organizacje zrzeszające emerytów i rencistów. § 4.

1. Âwiadczenia socjalne przyznaje dysponent funduszu lub upoważniony przez niego funkcjonariusz na pisemny wniosek osoby uprawnionej albo z urzędu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do:

1) komórki kadrowej lub funkcjonariusza wyznaczonego do załatwiania spraw kadrowych lub socjalnych w jednostce organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;

2) komórki kadrowej lub funkcjonariusza wyznaczonego do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej Agencji Wywiadu.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) odcinek emerytury lub renty albo kopię ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;

2) inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.

§ 5.

1. Przy przyznawaniu świadczeń socjalnych uwzględnia się sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej.

2. Âwiadczenia socjalne ze środków funduszu mogą być przyznawane osobom uprawnionym, które:

1) posiadają trudne warunki materialne;

2) zostały poszkodowane na skutek wypadków losowych: powodzi, pożaru lub innych wypadków;

3) samotnie wychowują dzieci;

4) ponoszą dodatkowe koszty związane z wychowaniem dzieci wymagających specjalnej opieki lub leczenia;

5) zostały sierotami zupełnymi. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: L. Miller ———————

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1995 r. w sprawie wysokości funduszu socjalnego oraz zakresu i zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin w resorcie spraw wewnętrznych i administracji oraz w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 38, poz. 193 oraz z 1998 r. Nr 41, poz. 238), które w zakresie zasad korzystania ze świadczeń socjalnych przez byłych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa oraz członków ich rodzin utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1072 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1080 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1079 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego winorośli

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1078 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji portu

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1077 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 112,7 kN(11,5 t)

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1076 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1075 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1074 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1073 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1071 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1070 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie umowy, która będzie stanowić podstawę udzielania pomocy państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1069 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1068 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1067 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu odpadów do wymagań ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1066 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1065 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1064 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1063 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1062 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1061 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1060 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1272

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-11 poz. 1062

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 817

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-25 poz. 459

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-22 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.