Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1074 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-27
Data wejscia w życie:2004-05-16
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1074 z 2004


Strona 1 z 3
1074

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich Na podstawie art. 39 § 4 ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób rejestracji statków morskich niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego lub polskiego rejestru jachtów;

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302, z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Dziennik Ustaw Nr 102

2) tryb postępowania rejestrowego;

3) wzór dokumentu rejestracyjnego;

4) tryb ustalania i wysokość opłat rejestrowych.                — 7239 —                Poz. 1074


2) podanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania — w odniesieniu do osoby fizycznej oraz innych podmiotów.

3. Jeżeli statek stanowi przedmiot współwłasności, podaje się rodzaj współwłasności oraz wielkości udziałów w częściach ułamkowych.

4. W odniesieniu do statku w budowie w zgłoszeniu do rejestracji podaje się dane wymienione w ust. 1 pkt 1—6, przy czym jako port macierzysty statku wskazuje się port, w obrębie którego znajduje się stocznia. §

5. Do zgłoszenia statku do rejestracji należy dołączyć dokumenty stwierdzające okoliczności podane w zgłoszeniu, a w szczególności:

1) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku;

2) dokument stwierdzający pełną nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym — jeżeli właścicielem statku jest osoba prawna;

3) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu — jeżeli armator nie jest właścicielem statku;

4) dowód wykreślenia statku z rejestru okrętowego — jeżeli statek był wpisany do tego rejestru lub zarejestrowany w innym urzędzie morskim;

5) dowód wykreślenia statku z rejestru zagranicznego — jeżeli statek był wpisany do rejestru za granicą. § 6.

1. Rejestracji statku dokonuje się, wpisując go do rejestru statków morskich, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Wpis do rejestru albo odmowa zarejestrowania statku następuje w formie decyzji administracyjnej. § 7.

1. Rejestr prowadzi się oddzielnie dla:

1) statków znajdujących się w eksploatacji;

2) statków w budowie.

2. W rejestrze wpisuje się:

1) kolejny numer rejestracyjny statku;

2) dane, o których mowa w § 4;

3) datę wpisu statku do rejestru;

4) podstawę i datę wykreślenia statku z rejestru.

3. Każda zmiana danych, o których mowa w ust. 2, podlega wpisaniu do rejestru.

§ 2.

1. Statek należy zgłosić do rejestracji przez rozpoczęciem jego eksploatacji, a w odniesieniu do statku w budowie mającego odbyć podróż próbną poza granicami polskiego morza terytorialnego — przed rozpoczęciem podróży próbnej.

2. Statek nabyty za granicą należy zgłosić do rejestracji niezwłocznie po jego przybyciu do kraju.

3. Zmianę okoliczności podlegającej wpisowi do rejestru oraz okoliczności powodującej wykreślenie statku z rejestru należy zgłosić w ciągu 30 dni od dnia powstania tych okoliczności.

4. W razie zmiany przynależności państwowej statku, okoliczność tę należy zgłosić niezwłocznie. § 3.

1. Rejestracji statku dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia właściciela statku.

2. Jeżeli właściciel statku nie dokona zgłoszenia, dyrektor urzędu morskiego rejestruje statek z urzędu, wydając decyzję administracyjną. § 4.

1. Zgłoszenie statku do rejestracji powinno zawierać następujące dane:

1) nazwę statku, numer identyfikacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej i międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli został nadany;

2) nazwę portu macierzystego;

3) rok, miejsce budowy i nazwę stoczni lub budowniczego;

4) rodzaj i przeznaczenie statku, materiał główny i rodzaj napędu z podaniem typu silnika i mocy w kW;

5) długość i szerokość całkowitą statku;

6) oznaczenie i adres właściciela (współwłaścicieli) statku i armatora;

7) podstawę nabycia własności statku;

8) wskazanie poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z niego — jeżeli statek był zarejestrowany w innym rejestrze.

2. Właściciela statku oznacza się przez:

1) podanie pełnej nazwy i siedziby osoby prawnej (zakładu głównego albo oddziału) lub dostarczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.2)) — w odniesieniu do osoby prawnej; ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535,Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1074 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1080 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1079 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego i rozmnożeniowego winorośli

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1078 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji portu

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1077 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczą oś do 112,7 kN(11,5 t)

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1076 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1075 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za przejazd autostradą

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1073 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1072 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie korzystania ze środków funduszu socjalnego przez emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1071 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1070 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie, których stosowanie zwalnia z obowiązku wystąpienia o wydanie opinii o projekcie umowy, która będzie stanowić podstawę udzielania pomocy państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1069 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1068 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1067 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu odpadów do wymagań ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1066 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1065 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1064 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1063 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1062 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1061 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1060 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik historii

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 541

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

 • Dziennik Ustaw z 1994-11-17 poz. 31

  Ustawa z dnia 17 listopada 1994 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1552

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-23 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.