Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1083 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-29
Data wejscia w życie:2004-06-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1083 z 2004


Strona 1 z 3
1083

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych Na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące ustalania opłat lotniskowych za usługi, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Za wykonywanie usług, o których mowa w § 1, zarządzający lotniskiem użytku publicznego może ustalić w szczególności następujące opłaty lotniskowe:

1) startową lub za lądowanie — związaną z udostępnieniem urządzeń oraz wykonywaniem czynności niezbędnych dla zapewnienia wykonania operacji startu lub lądowania statku powietrznego; ———————

1)

2) pasażerską — związaną z udostępnieniem i utrzymaniem budynków dworców pasażerskich oraz urządzeń w nich się znajdujących;

3) postojową — związaną z udostępnieniem miejsc parkingowych lub hangarów oraz ich oświetleniem;

4) towarową — związaną z udostępnieniem i utrzymaniem budynków dworców towarowych oraz urządzeń w nich się znajdujących, wykorzystywanych przy przewozie ładunków. § 3.

1. Opłatami, o których mowa w § 2, objęte są w szczególności usługi, których koszty określone są w rozporządzeniu (usługi standardowe).

2. Zakres i warunki świadczenia usług standardowych i dodatkowych objętych opłatami lotniskowymi określa i podaje do publicznej wiadomości zarządzający lotniskiem użytku publicznego.

3. Opłaty lotniskowe określa się w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 4.

1. Opłaty lotniskowe na lotniskach użytku publicznego ustala się w sposób:

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

Dziennik Ustaw Nr 103                — 7387 —                Poz. 1083


1) zapewniający łatwość naliczenia należności z tytułu tych opłat;

2) umożliwiający sprawdzenie przez użytkowników lotniska poprawności naliczonej należności, o której mowa w pkt 1;

3) zapewniający zachowanie zasady niedyskryminacji;

4) zapewniający stabilność tych opłat w roku kalendarzowym, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń, niezależnych od zarządzającego lotniskiem, a wpływających znacząco i bezpośrednio na poziom kosztów jednostkowych świadczonych usług i udostępnianych urządzeń;

5) niezniechęcający użytkowników lotniska do korzystania z usług i urządzeń;

6) uwzględniający zarobkowy cel działania przedsiębiorstwa oraz wysokość opłat lotniskowych pobieranych w państwach członkowskich Unii Europejskiej za odpowiednie usługi i urządzenia.

2. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego, z zachowaniem zasad jawności i dostępności oraz zasad, o których mowa w ust. 1, może udzielać rabatów i zniżek od ustalonych opłat lotniskowych, jeżeli nie spowoduje to podwyższenia opłat lotniskowych ponoszonych przez podmioty niekorzystające z tych rabatów i zniżek. § 5.

1. Koszty będące podstawą do naliczenia przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego jednego rodzaju opłat lotniskowych nie mogą równocześnie stanowić podstawy do naliczenia innego rodzaju opłat lotniskowych, ani opłat za inne usługi związane z działalnością lotniska.

2. Podstawę do ustalania wysokości opłat lotniskowych stanowią koszty poniesione w roku sprawozdawczym poprzedzającym rok, w którym zmieniona opłata jest wprowadzana. § 6.

1. Opłaty lotniskowe, o których mowa w § 2, powinny uwzględniać ponoszone przez zarządzającego lotniskiem użytku publicznego koszty świadczenia usług, za które pobierane są opłaty, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) bezpośrednie koszty operacyjne utrzymania i eksploatacji lotniska;

2) koszty pośrednie, w tym koszty administracyjne;

3) koszty infrastruktury, w tym koszt amortyzacji oraz rozpoczętych inwestycji;

4) koszty finansowe.

2. Opłaty lotniskowe, o których mowa w § 2, powinny uwzględniać koszty usług i urządzeń niezbędnych do wykonania operacji lotniczych, z zapewnieniem odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i jakości obsługi, a w szczególności koszty zapewnienia oświetlenia i wykorzystania pomocy nawigacyjnych dla wykonania operacji startu i lądowania, a także niezbędnego działania służb ratowniczych tego lotniska, w tym straży pożarnej i służb ratownictwa medycznego, niezależnie od rzeczywistego wykorzystania tych usług, służb i urządzeń.

3. Przy ustalaniu wysokości opłat lotniskowych, o których mowa w § 2, można uwzględnić konieczność zgromadzenia środków własnych na finansowanie długoterminowych przedsięwzięć inwestycyjnych o dużej skali.

4. Opłaty lotniskowe, o których mowa w § 2, ustala się na podstawie prawidłowej ewidencji i podziału kosztów bezpośrednich i pośrednich oraz związanych

z nimi przychodów na poszczególne rodzaje usług, za które pobierane są opłaty lotniskowe, oraz na pozostałą działalność. Podział kosztów pośrednich powinien być dokonywany przy wykorzystaniu jasno określonych współczynników, tak aby uniknąć nadmiernego obciążania tymi kosztami działalności, z tytułu której pobierane są opłaty lotniskowe. § 7.

1. Opłatę startową lub opłatę za lądowanie na lotniskach użytku publicznego ustala się w odniesieniu do maksymalnej masy startowej statku powietrznego podanej w świadectwie zdatności do lotu, zwanej dalej „maksymalną masą”. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może ustalić stałą opłatę startową lub za lądowanie niezależną od maksymalnej masy lub opłatę mieszaną będącą kombinacją części stałej i zmiennej. Zależność wysokości opłaty od maksymalnej masy nie musi być wprost proporcjonalna.

2. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może ustalić:

1) opłatę za lądowanie, która obejmuje również start statku powietrznego;

2) opłatę startową, która obejmuje również lądowanie statku powietrznego;

3) odrębną opłatę startową oraz opłatę za lądowanie statku powietrznego.

3. Przy określaniu kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę do ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się uzasadnione koszty utrzymania części lotniczej lotniska, a w szczególności koszty:

1) stałego utrzymywania dróg startowych i dróg kołowania wraz z systemem urządzeń z nimi związanych w stanie pozwalającym na ich bezpieczne wykorzystywanie oraz pozostawanie w stanie gotowości świadczenia usług, za które pobierane są opłaty;

2) zabezpieczenia pola wzlotów i pola manewrowego statków powietrznych obejmującego w szczególności utrzymanie, ogrodzenie, meliorację, oświetlenie, konserwację, ochronę oraz zapewnienie bezpieczeństwa;

3) utrzymania i zabezpieczenia oświetlenia płyt postojowych dla statków powietrznych i ich udostępnienia na czas niezbędny do wykonania czynności serwisowych i ładunkowych, w części nieobjętej opłatą za parkowanie;

4) zabezpieczenia przeciwpożarowego i ratownictwa medycznego operacji lotniczych z uwzględnieniem stałej gotowości do podjęcia niezbędnej akcji w sytuacjach awaryjnych;

5) oświetlenia w nocy i podczas złej widoczności dróg startowych i dróg kołowania oraz udostępnienia wzrokowych i radiowych urządzeń podejścia do lądowania, z wyłączeniem przypadków, gdy są one udostępniane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym;

6) ochrony środowiska przed hałasem — chyba że stanowią podstawę do ustalania dopłaty lub opłaty, o których mowa w ust. 5;

7) funkcjonowania innych urządzeń i systemów zapewniających bezpieczeństwo operacji lotniczych;

8) zapewnienia lotniskowej osłony meteorologicznej, w części ponoszonej przez zarządzającego lotniskiem.

4. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może zróżnicować wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, w szczególności ze względu na to, czy opera-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1083 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1093 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie metod dokonywania oceny polowej, laboratoryjnej sadzeniaków ziemniaka, cech zewnętrznych materiału siewnego oraz metod oceny polowej, laboratoryjnej i tożsamości odmianowej materiału szkółkarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1092 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1091 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1090 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1089 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1088 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1087 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w rejestratory danych z podróży

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1086 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w System Automatycznej Identyfikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1085 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1084 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1082 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat portowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1081 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1268

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem

 • Komunikat UE z 2009-02-19 nr 41 poz. 93

  Opłaty lotniskowe ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu ustanawiania sieci portów lotniczych i wspólnego systemu opłat lotniskowych

 • Komunikat UE z 2009-04-07 nr 83 poz. 16

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE – Sprawy, wobec których Komisja nie zgłasza zastrzeżeń (1)

 • Komunikat UE z 2006-03-04 nr 54 poz. 47

  Zmiana ogłoszenia przetargu na obniżenie opłat przywozowych na przywóz kukurydzypochodzącej z krajów trzecich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.