Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1087 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w rejestratory danych z podróży

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1087 z 2004


1087

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażania statków w rejestratory danych z podróży2) Na podstawie art. 16b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, ———————

1)

poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 93 poz. 895 i

899) zarządza się, co następuje:

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302, z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322). Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2002/59/WE z dnia 27 lipca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę 1993/75/EWG (Dz. Urz. WE L 208, 05.08.2002, z późń. zm). Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Dziennik Ustaw Nr 103                — 7397 —                Poz. 1087


§

1. 1. Statki należące do następujących klas, powinny być wyposażone w rejestratory danych z podróży (VDR) w następujących terminach:

1) statki pasażerskie zbudowane w dniu 1 lipca 2002 r. lub później — nie później niż z dniem 1 lipca 2004 r.;

2) pasażerskie statki ro-ro zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r. — od pierwszego przeglądu przeprowadzonego w dniu 1 lipca 2002 r. lub po tym dniu, jednak nie później niż z dniem 1 lipca 2004 r.;

3) pasażerskie statki inne niż ro-ro, zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r. — nie później niż z dniem 1 lipca 2004 r.;

4) statki inne niż pasażerskie o pojemności brutto 3000 i powyżej, zbudowane w dniu 1 lipca 2002 r. lub później — nie później niż z dniem 1 lipca 2004 r.

2. Statki należące do następujących klas zbudowane przed dniem 1 lipca 2002 r., powinny być wyposażone w rejestratory danych z podróży w następujących terminach :

1) statki towarowe o pojemności brutto 20 000 i powyżej — nie później niż do dnia ustalonego przez Międzynarodową Organizację Morską, zwaną dalej „IMO”, lub w przypadku nieustalenia tego dnia — nie później niż do dnia 1 stycznia 2007 r.;

2) statki towarowe o pojemności brutto 3 000 i powyżej jednak poniżej 20 000 — nie później niż do dnia ustalonego przez IMO lub w przypadku nieustalenia tego dnia— nie później niż do dnia 1 stycznia 2008 r.

§

2. Zwalnia się od obowiązku wyposażania w rejestratory danych z podróży (VDR) statki pasażerskie odbywające podróże w żegludze krajowej:

1) podczas których nie oddalają się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, z którego rozbitkowie mogą dostać się na ląd przy średnim poziomie morza;

2) po obszarach morskich, na których w okresie jednego roku, w przypadku całorocznej eksploatacji lub w szczególnym okresie czasu, w przypadku eksploatacji w ograniczonym okresie czasu, prawdopodobieństwo napotkania fal o wysokości przekraczającej 2,5 m jest mniejsze niż 10 %, statek nie oddala się dalej niż 15 mil morskich od miejsca schronienia oraz dalej niż 5 mil morskich od brzegu, i z którego rozbitkowie mogą dostać się na ląd przy średnim poziomie morza;

3) po obszarach morskich, na których w okresie jednego roku, w przypadku całorocznej eksploatacji lub w szczególnym okresie czasu, w przypadku eksploatacji w ograniczonym okresie czasu, prawdopodobieństwo napotkania fal o wysokości przekraczającej 1,5 m jest mniejsze niż 10 %, statek nie oddala się dalej niż 6 mil morskich od miejsca schronienia oraz dalej niż 3 mile morskie od brzegu, i z którego rozbitkowie mogą dostać się na ląd przy średnim poziomie morza. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Infrastruktury w z. A. Piłat

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1087 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1093 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie metod dokonywania oceny polowej, laboratoryjnej sadzeniaków ziemniaka, cech zewnętrznych materiału siewnego oraz metod oceny polowej, laboratoryjnej i tożsamości odmianowej materiału szkółkarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1092 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1091 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1090 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1089 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1088 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1086 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w System Automatycznej Identyfikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1085 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1084 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1083 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1082 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat portowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1081 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymiana karty pobytu

  Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego (...)

 • Ryczałt a ewidencja wyposażenia

  Prowadzę działalność gospodarczą (Ryczałt + VAT). Mam ewidencję środków trwałych o dużej wartości. Czy przy małych wartościach narzędzi i maszyn od 1500 do (...)

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Delegacja a czas pracy

  Jak sie liczy czas dojazdu na delegacji do miejsca pracy? Czy jako czas pracy?

 • Pozwolenie na odbycie podróży służbowej samochodem

  Pracodawca wyraził zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym pracownikowi, który nie posiada prawa jazdy. Pracownik odbędzie podróż służbową wraz (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-01 poz. 120

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży

 • Legislacja UE z 2004-07-03 nr 234 poz. 9

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnym uznawaniu certyfikatów (...)

 • Legislacja UE z 2009-07-18 nr 188 poz. 127

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-14 poz. 1590

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1015

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.