Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1090 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-16
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1090 z 2004


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 103                — 7402 —                Poz. 1090


1090

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, tryb wydawania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego;

2) okres ważności oraz wzory świadectw;

3) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji. §

2. Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego producent lub wykonawca, zarządca infrastruktury, użytkownik bocznicy kolejowej lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, załączając wyniki badań typu budowli, przeprowadzonych przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, zwaną dalej „upoważnioną jednostką”. §

3. Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego producent lub wykonawca, zarządca infrastruktury, użytkownik bocznicy kolejowej lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, załączając wyniki badań typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, przeprowadzonych przez upoważnioną jednostkę. §

4. Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego producent lub wykonawca, przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, użytkownik bocznicy kolejowej lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, załączając wyniki badań typu po———————

1)

jazdu kolejowego, przeprowadzanych przez upoważnioną jednostkę. §

5. Wykaz upoważnionych jednostek badawczych, o których mowa w § 2—4, zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

6. Do wniosków, o których mowa w § 2—4, należy również dołączyć dokumentację techniczną, w tym:

1) warunki techniczne wykonania i odbioru;

2) dokumentację techniczno-ruchową;

3) opisy techniczne i rysunki;

4) opinie techniczne wydane przez innych zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych lub użytkowników bocznic kolejowych — w przypadku typów budowli, urządzeń lub pojazdów kolejowych już eksploatowanych. §

7. Do wniosków, o których mowa w § 2—4, mogą być załączone, o ile wystąpi o to Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, opinie ekspertów dotyczące dokumentacji technicznej, sprawozdań oraz wyników przeprowadzonych badań. §

8. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydaje świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w § 2—4 i § 6,

7. §

9. Âwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, o których mowa w § 2—4, wydaje się na czas nieokreślony, a w przypadku konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych, na czas określony, przewidziany na przeprowadzenie tych prób. §

10. Âwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, o których mowa w § 2—4, mogą być cofnięte przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych, ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska. §

11. Wzory świadectw, o których mowa w § 2—4, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

12. Âwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność. §

13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1090 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1093 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie metod dokonywania oceny polowej, laboratoryjnej sadzeniaków ziemniaka, cech zewnętrznych materiału siewnego oraz metod oceny polowej, laboratoryjnej i tożsamości odmianowej materiału szkółkarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1092 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1091 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1089 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1088 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie tworzenia i działania komitetów oraz współdziałania i konsultacji w porcie lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1087 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w rejestratory danych z podróży

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1086 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu wyposażenia statków w System Automatycznej Identyfikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1085 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1084 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1083 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1082 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat portowych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 1081 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy - PKP

  Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Działka, na której planowana jest inwestycja sąsiaduje bezpośrednio z terenami PKP, po których przebiega linia (...)

 • Montaż tablic rejestracyjnych z innego pojazdu

  Na samochód marki Ford zostały założone polskie tablice rejestracyjne z rozbitego samochodu marki Opel. Ford jechał po drodze publicznej, posiadał ubezpieczenie wypisane (...)

 • Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

  Jechałem samochodem i nie posiadałem zamontowanej w miejscu do tego przeznaczonym przedniej tablicy rejestracyjnej. Art. 71 Prawa o ruchu drogowym stanowi, że pojazdy są (...)

 • Parkowanie na terenie prywatnym

  Na ulicy wjazdowej do naszej firmy stanowiącej nasz teren prywatny w pobliżu bramy wjazdowej często parkują samochody utrudniając dojazd naszym pracownikom i klientom. (...)

 • Wjazd do Unii na starych tablicach a naklejka PL

  Tablice rejestracyjne samochodu są starego typu, czarne tło, kolor liter i cyfr biały. Czy podróżując do innego Państwa Członkowskiego UE samochodem posiadającym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1276

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-02 poz. 123

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-09 poz. 911

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które są wydawane świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-22 poz. 934

  Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-25 poz. 654

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.