Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1117 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-04
Data wydania:2004-05-04
Data wejscia w życie:2004-05-04
Data obowiązywania:2004-05-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1117 z 2004


1117

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje: §

1. Minister-członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów, w tym zadania wynikające

Dziennik Ustaw Nr 106                — 7635 —                Poz. 1117


z pełnienia funkcji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określone w odrębnych przepisach. §

2. Do zakresu działania Ministra należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

2) nadzór nad zapewnieniem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi ministrów powołanych do wypełniania zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów, pełnomocników Rządu, komisji wspólnych oraz organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;

3) nadzór nad wykonywaniem zarządzeń, decyzji, poleceń oraz innych dyspozycji Prezesa Rady Ministrów;

4) opracowywanie projektów planów pracy Rady Ministrów;

5) wykonywanie zadań z dziedziny polityki kadrowej, w zakresie wyznaczonym przez Prezesa Rady Ministrów;

6) określenie, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, szczegółowych zakresów zadań sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

7) nadawanie regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. §

3. Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. § 4.

1. W toku wykonywania zadań Minister współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Ministrowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu wszelkich informacji i sprawozdań.

3. Zasady i formy współdziałania Ministra z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi określa się w porozumieniach zawartych z tymi organami i organizacjami. §

5. W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Minister może:

1) powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 maja 2004 r. Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1117 z 2004 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej

  Czy w świetle obowiązującego prawa pojedynczy członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej może odpowiadać sądownie za sprzeczne z prawem decyzje Rady, które (...)

 • Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu

  Czy w spółce z o.o., zgodnie z przepisami ksh, Rada Nadzorcza (tudzież inny organ) może oddelegować członka Rady do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, jeśli (...)

 • Cudzoziemiec jako członek rady nadzorczej

  Grupa akcjonariuszy spółki akcyjnej, reprezentująca jedną piątą kapitału wybrała do rady nadzorczej członka, który jest cudzoziemcem nie znającym języka polskiego. (...)

 • Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

  Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 19 poz. 336

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2004 r. nr 113-16-04 o powołaniu w skład Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2003 nr 1 poz. 3

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. nr 113-1-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2004 nr 27 poz. 456

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2004 r. nr 113-26-04 o powołaniu w skład Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-04 poz. 163

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1425

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra -członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.