Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 2004 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-11
Data wydania:2004-04-15
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 2004 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 108                — 7686 —                Poz. 1144


1) zniesienia korpusu osobowego lub grupy osobowej w tym korpusie, do których żołnierz był zaliczony, bądź zmniejszenia stanu etatowego w obrębie korpusu osobowego, w którym pełni służbę;

2) utworzenia nowego korpusu osobowego lub grupy osobowej w istniejącym korpusie osobowym bądź z uwagi na konieczność dokonania uzupełnienia stanu etatowego w istniejących korpusach osobowych lub grupach osobowych. § 18.

1. ˚ołnierza przenoszonego w czasie pełnienia służby wojskowej do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej kieruje się uprzednio do odbycia kursu specjalistycznego.

2. Wyznaczenie żołnierza na stanowisko służbowe w trybie, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem wymogów w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i stanu zdrowia określonych w karcie opisu stanowiska służbowego, na które żołnierz ten ma być wyznaczony.

3. Przeniesienie żołnierza między korpusami osobowymi następuje w porozumieniu z dyrektorem departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr. §

19. Przeniesienie żołnierza do innego korpusu osobowego lub grupy osobowej następuje decyzją personalną o wyznaczeniu na stanowisko służbowe. § 20.

1. Liczba stanowisk przeznaczonych na potrzeby tworzenia rezerwy kadrowej wynosi 1 % ogólnej liczby stanowisk służbowych określonej na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy.

2. Limit żołnierzy, którzy mogą pozostawać w rezerwie kadrowej, wynosi dla:

1) Ministra Obrony Narodowej — 10 % ogólnej liczby stanowisk służbowych przewidzianych dla rezerwy kadrowej;

2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego — 70 % ogólnej liczby stanowisk służbowych przewidzianych dla rezerwy kadrowej;

3) dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego w sprawach kadr — 20 % ogólnej liczby stanowisk służbowych przewidzianych dla rezerwy kadrowej. § 21.

1. Organ wojskowy określony w art. 20 ust. 3 ustawy przenosi żołnierza do rezerwy kadrowej w celu odbycia studiów, kursu lub nauki na wniosek organu wojskowego właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe po odbyciu studiów, nauki lub kursu.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje się datę zwolnienia żołnierza ze stanowiska służbowe-

go, w celu określenia terminu rozpoczęcia okresu przebywania w rezerwie kadrowej.

3. Organ wojskowy właściwy do przeniesienia żołnierza do rezerwy kadrowej, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, z chwilą upływu okresu przebywania w rezerwie kadrowej i ukończenia z wynikiem pozytywnym studiów, kursu lub nauki wyznacza tego żołnierza na kolejne stanowisko służbowe lub kieruje do organu właściwego do jego wyznaczenia na stanowisko służbowe. § 22.

1. Przepisy § 21 ust. 1 i 2 stosuje się także do żołnierzy, których przewiduje się wyznaczyć na inne stanowisko, a którzy nie mogą z innych przyczyn objąć go bezpośrednio po zakończeniu kadencji.

2. Organ wojskowy właściwy do przeniesienia żołnierza do rezerwy kadrowej określa zakres wykonywania przez niego zadań służbowych oraz sposób rozliczania z ich wykonania.

3. Organ wojskowy właściwy do przeniesienia żołnierza do rezerwy kadrowej, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, z chwilą upływu okresu przebywania w rezerwie kadrowej wyznacza go na kolejne stanowisko służbowe lub kieruje do organu właściwego do jego wyznaczenia na stanowisko albo zwalnia go z zawodowej służby wojskowej lub występuje z wnioskiem o zwolnienie z tej służby. § 23.

1. W decyzji personalnej o przeniesieniu żołnierza do rezerwy kadrowej ustala się:

1) datę rozpoczęcia i zakończenia okresu przebywania w rezerwie kadrowej;

2) miejsce wykonywania przez tego żołnierza obowiązków służbowych;

3) miejsce zaopatrzenia logistycznego.

2. Organy wojskowe określone w art. 20 ust. 3 ustawy prowadzą ewidencję żołnierzy przeniesionych przez nie do rezerwy kadrowej. §

24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1).

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński ———————

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38, z 1998 r. Nr 153, poz. 1004, z 1999 r. Nr 20, poz. 182 i Nr 82, poz. 925, z 2001 r. Nr 8, poz. 68, z 2002 r. Nr 5, poz. 54 i Nr 71, poz. 660 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 83 i Nr 29, poz. 242), które traci moc w części dotyczącej § 20—26 i § 39—64 na podstawie art. 188 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 2004 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1154 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1151 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1149 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1148 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1147 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1146 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1143 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1142 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1141 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1140 z 20042004-05-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-15 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-10 poz. 113

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 739

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-21 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-30 poz. 1467

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.