Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-11
Data wydania:2004-04-19
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 108                — 7687 —                Poz. 1145


1145

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) terminy płatności uposażenia i innych należności pieniężnych,

2) szczegółowe warunki i tryb pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu,

3) organy wojskowe właściwe do pokrywania kosztów pogrzebu,

4) maksymalną wysokość kosztów pogrzebu organizowanego na koszt wojska — żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniących służbę wojskową jako służbę kandydacką, zwanych dalej „żołnierzami”. § 2.

1. Uposażenie wypłaca się żołnierzowi, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz § 3, miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który uposażenie to przysługuje.

2. W razie powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej w trakcie miesiąca kalendarzowego pierwsze uposażenie wypłaca się niezwłocznie po powstaniu prawa do tego uposażenia.

3. Termin wypłaty uposażenia określony w ust. 1 może zostać przesunięty przez dowódcę jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje, na jeden z pięciu ostatnich dni roboczych miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty, w szczególności:

1) na pisemny umotywowany wniosek żołnierza;

2) jeżeli żołnierz ze względu na wykonywanie obowiązków służbowych nie może odebrać uposażenia w dniu wypłaty;

3) jeżeli przemawiają za tym ważne względy służbowe.

4. W przypadku gdy prawo do wyższego uposażenia zostało ustalone po sporządzeniu listy uposażenia, ———————

1)

termin wypłaty wyrównania uposażenia może zostać przesunięty na następny miesiąc. §

3. Należne żołnierzowi—absolwentowi szkoły wojskowej wyrównanie uposażenia w związku z mianowaniem na stopień wojskowy podporucznika lub kaprala oraz uposażenie przysługujące za miesiąc następny, jeżeli termin wypłaty tego uposażenia przypada na czas urlopu wypoczynkowego, wypłaca się nie później niż przed dniem skierowania żołnierza na urlop wypoczynkowy. § 4.

1. Inne należności pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym:

1) spełnione zostały warunki uzasadniające otrzymanie tych należności;

2) właściwy organ wojskowy podjął decyzję o wypłacie (przyznaniu) żołnierzowi tych należności — w przypadku gdy przyznanie prawa do należności lub określenie ich wysokości jest uzależnione od wydania takiej decyzji.

2. Inne należności pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, przysługujące żołnierzowi zwalnianemu z czynnej służby wojskowej wypłaca się nie później niż w dniu zwolnienia z tej służby. § 5.

1. Pokrycia kosztów pogrzebu żołnierza dokonuje się, na wniosek rodziny zmarłego żołnierza, poprzez zorganizowanie pogrzebu przez wojsko albo zwrot kosztów pogrzebu.

2. Na koszty pogrzebu żołnierza składają się wydatki na:

1) zakup miejsca pochowania na cmentarzu, trumny lub urny albo kremację zwłok — w miejscowości wskazanej przez rodzinę, a jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny, w miejscowości, w której zmarł, pełnił służbę lub zamieszkiwał;

2) zorganizowanie pogrzebu i przeprowadzenie pochówku zmarłego — stosownie do warunków i zwyczajów przyjętych w miejscowości organizowania pochówku;

3) zakup wieńców lub kwiatów;

4) ogłoszenie nekrologu w prasie.

3. Pogrzeb organizuje i jego koszty pokrywa dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1154 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1151 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1149 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1148 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1147 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1146 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1143 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1142 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1141 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1140 z 20042004-05-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1316

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1647

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 232

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.