Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 2004 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-11
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-11
Data obowiązywania:2004-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 2004 - Strona 3


Strona 3 z 5

Dziennik Ustaw Nr 108                — 7695 —                Poz. 1150


1) zostało pozyskane na terytorium państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami odrębnymi9) i spełnia wymagania określone w § 3 i 4;

2) spełnia, określone w przepisach odrębnych10), wymagania dla mięsa przywożonego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Produkty mięsne mogą być wytworzone również ze świeżego mięsa zapakowanego próżniowo lub w zmodyfikowanej atmosferze. § 12.

1. Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne, które w całości lub w części zostały przygotowane ze świeżego mięsa nieprzeznaczonego do handlu i oznakowanego znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia, jeżeli zostały poddane obróbce cieplnej w hermetycznie zamkniętym opakowaniu przy wskaźniku sterylizacji Fo w wysokości co najmniej 3,00.

2. Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne, które zostały przygotowane ze świeżego mięsa nieprzeznaczonego do handlu i oznakowanego znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia, pozyskane wyłącznie z mięsa ze świń lub z wykorzystaniem takiego mięsa, pochodzącego z gospodarstw, a w przypadku państw członkowskich, w których w czasie ostatnich 12 miesięcy wystąpił afrykański pomór świń, z terytoriów niepodlegających ograniczeniom z powodu stwierdzenia ogniska afrykańskiego pomoru świń.

3. Mięso, z którego wytwarza się produkty, o których mowa w ust. 2, powinno być:

1) odkostnione oraz pozbawione głównych węzłów chłonnych;

2) umieszczone w hermetycznie zamkniętym opakowaniu, w którym jest poddane obróbce cieplnej oraz w którym będzie dopuszczone do handlu.

4. Hermetycznie zamknięte opakowanie z mięsem poddaje się obróbce, w czasie której powinny być spełnione następujące warunki:

1) temperaturę wewnątrz produktu nie mniejszą niż 70 °C utrzymuje się co najmniej przez 30 minut, a w czasie dalszej obróbki temperaturę nie mniejszą niż 60 °C utrzymuje się co najmniej przez 4 godziny; ———————

9)

2) jest prowadzona stała rejestracja temperatury dla reprezentatywnej liczby próbek każdej partii produktów, przy użyciu automatycznego urządzenia pozwalającego na zapis temperatury wewnątrz produktów oraz wewnątrz urządzenia podgrzewającego.

5. Produkty mięsne wytwarzane z mięsa nieprzeznaczonego do handlu oraz produkty wytwarzane z mięsa przeznaczonego do handlu poddaje się obróbce w innym czasie oraz przewozi i przechowuje oddzielnie.

6. Po zakończeniu obróbki każde hermetycznie zamknięte opakowanie oznacza się znakiem weterynaryjnym, który jest określony w przepisach odrębnych11).

7. Obróbkę, o której mowa w ust. 4, prowadzi się wyłącznie w zatwierdzonych zakładach wyposażonych w urządzenia wymagane do przeprowadzenia tego rodzaju obróbki. §

13. Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne, o których mowa w § 12 ust. 2, wytworzone ze świeżego mięsa pochodzącego z obszarów podlegających ograniczeniom z powodu stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń, po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji w tym zakresie12). § 14.

1. Przedmiotem handlu mogą być produkty mięsne, które w całości lub w części zostały przygotowane ze świeżego mięsa niebędącego przedmiotem handlu i oznakowanego znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia, pozyskanego ze zwierząt niepochodzących z gospodarstw podlegających ograniczeniom, określonym w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt13), jeżeli zostały poddane:

1) obróbce cieplnej innej niż obróbka, o której mowa w § 12 ust. 4, podczas której osiągnięto temperaturę wewnątrz produktu nie mniejszą niż 70 °C;

2) obróbce obejmującej naturalną fermentację i dojrzewanie trwające nie krócej niż 9 miesięcy, w wyniku której produkt uzyskuje następujące parametry: a) wartość aktywności wody aw nie większą niż 0,93, ———————

11)

10)

Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i zwierząt jednokopytnych, umieszczanych na rynku, które wdrażają art. 2 dyrektywy 64/433/EEC z dnia 26 czerwca 1964 r. o warunkach sanitarnych przy produkcji i wprowadzaniu na rynek świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 121, z 29.07.1964 r.). Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych dla przywozu mięsa i produktów mięsnych, wdrażające postanowienia dyrektywy 72/462/EEC z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie kontroli weterynaryjnej przy przywozie z krajów trzecich bydła, owiec, kóz i świń, świeżego mięsa lub produktów mięsnych, w części dotyczącej kontroli zdrowia publicznego odnoszącej się do mięsa i produktów mięsnych (Dz. Urz. WE L 302, z 31.12.1972, str. 28).

12) 13)

Przepisy w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego, które wdrażają pkt 31, 32, 33 rozdziału VII załącznika A dyrektywy 77/99/EEC z dnia 21 grudnia 1976 r. o problemach zdrowotnych w produkcji i handlu produktami mięsnymi i niektórymi innymi produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 26, z 31.01.1977 r.). Decyzja Komisji Europejskiej podjęta zgodnie z procedurą określoną w art. 8 dyrektywy 80/215/EEC. Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), który wdraża art. 3 ust. 2 lit. b dyrektywy 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych w handlu wewnątrzwspólnotowym bydłem i świniami (Dz. Urz. L 121, z 29.07.1964 r.).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 2004 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1154 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1151 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1149 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1148 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1147 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1146 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1143 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1142 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1141 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1140 z 20042004-05-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Stawka ryczałtowa

  Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%?

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Ryczałt - handel motocyklami i skuterami

  Jaka stawka ryczałtu obowiązuje działalność gospodarczą polegającą na sprowadzaniu z Niemiec motocykli i skuterów od osób fizycznych i firm w celu sprzedaży w Polsce. (...)

 • Indywidualna praktyka lekarska a VAT

  Jaka jest stawka podatku VAT na usługi lekarskie związane ze świadczeniem takich usług w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej?

 • Płatnik VAT a praktyka lekarska

  Od 3 lat prowadzę indywidualną działalność gospodarczą - sklep spożywczo-przemysłowy. Z tego tytułu jestem czynnym płatnikiem VAT. Z wykształcenia jestem lekarzem (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.