Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 2004 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-11
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-11
Data obowiązywania:2004-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 2004 - Strona 4


Strona 4 z 5

Dziennik Ustaw Nr 108 b) wartość kwasowości pH nie większą niż 6                — 7696 —                Poz. 1150


— w przypadku szynek z kością lub bez kości o wadze nie mniejszej niż 5,5 kg.

2. Nie stosuje się obróbki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku wystąpienia choroby pęcherzykowej świń.

3. Dopuszcza się poddanie szynki z kością obróbce innej niż ta, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku wystąpienia pryszczycy. §

15. Produkty, o których mowa w § 12—14, przygotowuje się pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii i zabezpiecza przed zakażeniem lub zakażeniem wtórnym. §

16. Âwieże mięso, o którym mowa w § 12—14:

1) przewozi się i przechowuje oddzielnie albo w innym czasie niż świeże mięso, o którym mowa w § 11;

2) nie wykorzystuje się w produktach mięsnych przeznaczonych do handlu, z wyłączeniem produktów wymienionych w § 12—14;

3) przeznaczone do obróbki, o której mowa w § 12 ust. 4, w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, znakuje się znakiem weterynaryjnym, który jest określony w załączniku do rozporządzenia. §

17. Niedopuszczalne jest znakowanie znakiem weterynaryjnym, który jest określony w przepisach odrębnych14), produktów mięsnych, które nie spełniają wymagań określonych w § 12—14. § 18.

1. Jeżeli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie ostatnich 12 miesięcy stwierdzono afrykański pomór świń, to przedmiotem wywozu mogą być produkty mięsne pozyskane z mięsa świń, które poddano obróbce w hermetycznie zamkniętym opakowaniu, w sposób określony w § 12 ust.

1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tych części terytorium, co do których na podstawie przepisów Unii Europejskiej12) został zniesiony zakaz wywozu produktów z mięsa świń.

3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku ponownego wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo zniesienia przez Komisję Europejską zakazu wywozu świeżego mięsa świń z części terytorium kraju, jeżeli: ———————

14)

1) pierwotne ognisko lub ogniska afrykańskiego pomoru świń zostały zlikwidowane w możliwie najkrótszym czasie;

2) nowe ognisko lub ogniska afrykańskiego pomoru świń nie mają związku epidemiologicznego z ogniskiem lub ogniskami pierwotnymi.

4. Przy określaniu części terytorium, o którym mowa w ust. 3, bierze się pod uwagę:

1) metody użyte do zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym usuwanie świń z gospodarstw zakażonych lub podejrzanych o zakażenie;

2) powierzchnię terytoriów oraz ich administracyjne i geograficzne granice;

3) występowanie choroby i sposób jej szerzenia się;

4) środki stosowane w celu zapobiegania szerzeniu się choroby;

5) środki stosowane do kontroli przemieszczania świń na tym terytorium i poza nim. § 19.

1. Produkty mięsne, które nie zostały poddane obróbce zgodnie z § 12 ust. 4, nie mogą być przedmiotem wywozu z części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym wystąpił afrykański pomór świń, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy na terenie kraju nie stwierdzono przypadków tej choroby.

2. Do czasu określenia przez Komisję Europejską12) terytorium, o którym mowa w ust.1, stosuje się środki określone w przepisach o kontroli weterynaryjnej w handlu.

3. Przy określaniu części terytorium, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę:

1) metody użyte do zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń, w tym usuwanie świń z gospodarstw zakażonych lub podejrzanych o zakażenie;

2) powierzchnię terytoriów oraz ich administracyjne i geograficzne granice;

3) występowanie choroby i sposób jej szerzenia się;

4) środki stosowane w celu zapobiegania szerzeniu się choroby;

5) środki stosowane do kontroli przemieszczania świń na tym terytorium i poza nim. Rozdział 4 Przepis końcowy §

20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

Znak weterynaryjny jest określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów mięsnych oraz innych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku, które wdrażają aneks A Rozdział VII dyrektywy 77/99/EEC z dnia 21 grudnia 1976 r. o problemach zdrowotnych w produkcji i handlu produktami mięsnymi i niektórymi innymi produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 26, z 31.01.1977 r.).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 2004 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1154 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1151 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1149 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1148 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1147 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1146 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1143 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1142 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1141 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1140 z 20042004-05-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Stawka ryczałtowa

  Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%?

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Ryczałt - handel motocyklami i skuterami

  Jaka stawka ryczałtu obowiązuje działalność gospodarczą polegającą na sprowadzaniu z Niemiec motocykli i skuterów od osób fizycznych i firm w celu sprzedaży w Polsce. (...)

 • Indywidualna praktyka lekarska a VAT

  Jaka jest stawka podatku VAT na usługi lekarskie związane ze świadczeniem takich usług w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej?

 • Płatnik VAT a praktyka lekarska

  Od 3 lat prowadzę indywidualną działalność gospodarczą - sklep spożywczo-przemysłowy. Z tego tytułu jestem czynnym płatnikiem VAT. Z wykształcenia jestem lekarzem (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.