Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 2004 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-11
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-11
Data obowiązywania:2004-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 2004 - Strona 2


Strona 2 z 10

Dziennik Ustaw Nr 108                — 7699 —                Poz. 1152


go lekarza weterynarii, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. W przypadku niektórych szczególnych ras lub odmian bydła dopuszczalny jest, za zgodą Komisji, handel zarodkami pozyskanymi w wyniku naturalnego krycia buhajem od zwierząt, których status zdrowotny odpowiada statusowi określonemu w ust.

1.

3. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć przesyłce zarodków do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa przeznaczenia zarodków;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę. §

6. Wzory protokołów pozyskania, mrożenia oraz przeniesienia zarodków określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. § 7.

1. Zarodki przywożone z państw trzecich powinny:

1) spełniać wymagania określone w § 4 i § 5 ust. 1 i 2;

2) spełniać wymagania określone w przepisach o weterynaryjnej kontroli granicznej;

3) pochodzić od zwierząt, które przez okres 6 miesięcy przed dniem pozyskania zarodków pozostawały na terytorium państwa trzeciego, z którego dokonywany jest przywóz, w nie więcej niż dwóch stadach urzędowo wolnych od gruźlicy i brucelozy lub wolnych od brucelozy i enzootycznej białaczki;

4) być pozyskiwane, przez zespół pozyskiwania zarodków, od zwierząt pochodzących z gospodarstw, w których żadne zwierzę w okresie 30 dni poprzedzających dzień pozyskania zarodków nie było szczepione przeciwko pryszczycy, i które nie były objęte zakazami ani kwarantanną, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) być zaopatrzone w oddzielne dla każdej przesyłki świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii państwa trzeciego, którego wzór określa decyzja 92/471/EWG z dnia 2 września 1992 r. dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 270 z 15.09.1992 r., z późn. zm.).

2. Zarodki mogą być przywożone z państw trzecich:

1) w których stosowane są szczepienia przeciw pryszczycy, jeżeli były przechowywane w warunkach

odpowiadających wymaganiom weterynaryjnym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia przez okres co najmniej 30 dni przed wysyłką — w przypadku zarodków mrożonych;

2) które znajdują się na listach ogłaszanych przez Komisję Europejską.

3. Listy państw trzecich, o których mowa w ust. 2 pkt 2, określa decyzja 91/270/EWG z dnia 14 maja 1991 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie zezwalają na przywóz zarodków bydła (Dz. Urz. WE L 134 z 29.05.1991 r., z późn. zm.).

4. Listy zespołów pozyskiwania zarodków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określa decyzja 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (Dz. Urz. WE L 250 z 29.08.1992 r., z późn. zm.).

5. Âwiadectwo zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinno:

1) w oryginale towarzyszyć pojedynczej przesyłce zarodków do miejsca przeznaczenia;

2) być sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej przeznaczenia zarodków i państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym przeprowadzana jest kontrola graniczna zarodków;

3) być sporządzone na pojedynczej kartce papieru;

4) być wystawione na jednego odbiorcę. § 8.

1. Dopuszcza się przechowywanie i umieszczanie na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarodków pozyskanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jeżeli są one przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu i będą użyte wyłącznie w celu kontynuacji programu hodowlanego określonego w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

2. Ograniczenia w przechowywaniu i umieszczaniu na rynku, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarodków, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą zgromadzonych zarodków przywiezionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dopuszczonych do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. D. Oleszczuk

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 2004 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1154 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1151 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1149 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1148 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1147 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1146 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1143 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1142 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1141 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1140 z 20042004-05-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Przepisy regulujące gospodarkę kasową w sp.z o.o.

  Jakie przepisy regulują gospodarkę kasową w spółce z o.o. oprócz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, ....(Dz.U. (...)

 • Indywidualna praktyka lekarska a VAT

  Jaka jest stawka podatku VAT na usługi lekarskie związane ze świadczeniem takich usług w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-24 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 364

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-24 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2792

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

 • Legislacja UE z 2004-11-23 nr 346 poz. 32

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 92/471/EWG odnośnie do wzorów świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.