Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 2004 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-11
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-11
Data obowiązywania:2004-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 2004 - Strona 3


Strona 3 z 10

Dziennik Ustaw Nr 108                — 7700 —                Poz. 1152


Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1152)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA ZATWIERDZENIA ZESPOŁU POZYSKIWANIA ZARODKÓW I ZESPOŁU PRODUKCJI ZARODKÓW

1. Zespół pozyskiwania zarodków i zespół produkcji zarodków powinien:

1) prowadzić działalność w specjalnie do tego celu przeznaczonym obiekcie, zabezpieczonym przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt, w którym wydzielone są zamykane, łatwe do czyszczenia i odkażania pomieszczenia zatwierdzone do: a) przechowywania zarodków w odpowiednich temperaturach, b) dystrybucji zarodków, c) czyszczenia i sterylizacji narzędzi i sprzętu;

2) prowadzić rejestr, do którego wpisuje się: a) datę przyjęcia i wydania zarodków, b) nazwę i weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu, od którego zarodki zostały nabyte, c) miejsce docelowego przeznaczenia zarodków.

2. Zespół pozyskiwania zarodków powinien:

1) pozyskiwać, poddawać obróbce i przechowywać zarodki pod nadzorem lekarza weterynarii zespołu;

2) być pod stałym nadzorem urzędowego lekarza weterynarii;

3) posiadać do dyspozycji stałe lub ruchome laboratorium, o odpowiedniej przestrzeni roboczej, w której zarodki są badane, poddawane obróbce i pakowane, wyposażone co najmniej w mikroskop, urządzenia kriogeniczne oraz sprzęt służący do przetwarzania i pakowania zarodków.

3. Laboratorium stałe powinno posiadać:

1) pomieszczenie, w którym zarodki są poddawane obróbce; w przypadku gdy na zarodkach przeprowadzane są czynności o charakterze mikromanipulacyjnym obejmujące penetrację osłonki przejrzystej, powinno być wyposażone w urządzenia o przepływie laminarnym powietrza, dokładnie czyszczone i odkażane;

2) odrębne pomieszczenie, w którym wykonywane są czynności związane z pozyskiwaniem zarodków;

3) pomieszczenie wyposażone w urządzenia do czyszczenia, odkażania lub sterylizacji narzędzi i urządzeń służących do pozyskiwania i obróbki zarodków.

4. Laboratorium ruchome powinno dysponować specjalnie wyposażonym pojazdem, w którym wydzielone są dwie części:

1) czysta, przeznaczona do przeprowadzania badań oraz do obróbki zarodków;

2) przeznaczona do przechowywania sprzętu i materiałów mających kontakt z dawczyniami zarodków.

5. Laboratorium ruchome powinno zawsze pozostawać w łączności z laboratorium stałym w celu zapewnienia możliwości sterylizacji sprzętu używanego przez zespół, zabezpieczenia w płyny i inne produkty niezbędne do pozyskiwania oraz wykonywania czynności na zarodkach.

6. Zespół produkcji zarodków uzyskanych w drodze zapłodnienia in vitro lub z hodowli in vitro powinien ponadto:

1) zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie: a) technik laboratoryjnych, b) techniki pracy w warunkach sterylnych, c) zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób;

2) posiadać stałe laboratorium przetwarzające wyposażone w: a) oddzielne pomieszczenie i sprzęt do pozyskiwania komórek jajowych z jajników, oddzielne pomieszczenie lub obszar służący do obróbki komórek jajowych i zarodków oraz oddzielne pomieszczenie do ich przechowywania, b) urządzenia o przepływie laminarnym powietrza, w których przetwarzane powinny być wszystkie komórki jajowe, nasienie i zarodki; odwirowywanie nasienia może być wykonywane również poza tym urządzeniem, o ile zachowane są wszelkie środki ostrożności z zakresu higieny;

3) dysponować odpowiednim sprzętem do pozyskiwania i transportowania komórek jajowych oraz innych tkanek do laboratorium stałego — w przypadku, gdy komórki jajowe oraz inne tkanki używane do produkcji zarodków pozyskiwane są w rzeźni.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 2004 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1154 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1151 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1149 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1148 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1147 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1146 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1143 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1142 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1141 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1140 z 20042004-05-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Przepisy regulujące gospodarkę kasową w sp.z o.o.

  Jakie przepisy regulują gospodarkę kasową w spółce z o.o. oprócz przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 14.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, ....(Dz.U. (...)

 • Indywidualna praktyka lekarska a VAT

  Jaka jest stawka podatku VAT na usługi lekarskie związane ze świadczeniem takich usług w ramach prowadzonej indywidualnej praktyki lekarskiej?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-24 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 364

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-24 poz. 330

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2792

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych

 • Legislacja UE z 2004-11-23 nr 346 poz. 32

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniająca decyzję 92/471/EWG odnośnie do wzorów świadectw weterynaryjnych przy przywozie zarodków bydlęcych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.