Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-11
Data wydania:2004-04-30
Data wejscia w życie:2004-05-19
Data obowiązywania:2004-05-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 108                — 7708 —                Poz. 1153


1153

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania2) Na podstawie art. 54 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wykaz chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ———————

1)

ich zwalczania, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia: — dyrektywy 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie Wspólnotowych środków dotyczących klasycznego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 168, z 27.06.2002); — dyrektywy 90/423/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. zmieniającej dyrektywę 85/511/EWG wprowadzającą Wspólnotowe środki kontroli pryszczycy (Dz. Urz. EWG L 224, z 18.08.1990); — dyrektywy 64/432/EWG dotyczącej problemów związanych ze zdrowiem bydła i trzody chlewnej będących przedmiotem handlu wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. EWG P 121, z 29.07.1964); — dyrektywy 72/462/EWG dotyczącej problemów sanitarno-weterynaryjnych, jakie występują w następstwie importu z krajów trzecich bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa i jego przetworów (Dz. Urz. EWG L 302, z 31.12.1972); — decyzji 90/638/ EWG z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającej kryteria Wspólnoty dotyczące likwidacji oraz monitorowania pewnych chorób zwierzęcych (Dz. Urz. EWG L 347, z 12.12.1990); — decyzji 91/42/EWG z dnia 8 stycznia 1991 r. w sprawie kryteriów planów w gotowości przy zwalczaniu pryszczycy (Dz. Urz. EWG L 023, z 29.01.1991); — dyrektywy 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. określającej zasady kontroli oraz środki do walki z afrykańskim pomorem koni (Dz. Urz. EWG L 157, z 10.06.1992); — dyrektywy 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne środki Wspólnoty dla kontroli pewnych chorób zwierzęcych i specjalne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz. Urz. EWG L 062, z 15.03.1992); — dyrektywy 93/53/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. wprowadzającej minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb (Dz. Urz. EWG L 175, z 19.07.1993); — decyzji 1999/246/EWG z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie zatwierdzania planów gotowości do zwalczania pomoru klasycznego świń (Dz. Urz. EWG L 093, z 08.04.1999) ; — rozporządzenia nr 999/2001/WE z dnia 22 maja 2002 r. ustanawiającego przepisy w zakresie zapobiegania, zwalczania oraz likwidacji pewnych zakażeń encefalopatii gąbczastych (Dz. Urz. WE L 147, z 31.05.2001); — dyrektywy 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającej środki kontroli dla rzekomego pomoru drobiu (Dz. Urz. EWG L 260, z 05.09.1992); — dyrektywy 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającej zarządzenia w celu zwalczania grypy ptaków (Dz. Urz. EWG L 161, z 22.06.1992); — dyrektywy 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącej warunków zdrowotnych decydujących o umieszczaniu na rynku zwierząt i produktów pochodzących z kultur wodnych (Dz. Urz. EWG L 046, z 19.02.1991); — dyrektywy 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającej szczegółowe warunki kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz. Urz. WE L 327, z 22.12.2000); — decyzji 2004/216/WE z dnia 1 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 82/894 w sprawie zgłaszania chorób zwierząt w państwach członkowskich Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 067, z 05.03.2004); — dyrektywy 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. określającej specyficzne postanowienia w sprawie kontroli afrykańskiego pomoru świń oraz wprowadzającej zmiany do dyrektywy 92/119/EWG w odniesieniu do choroby cieszyńskiej oraz afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 024, z 26.01.2002). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1153 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1154 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o wyniku rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1152 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do zarodków bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1151 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia jednostki badawczo-rozwojowej realizującej program zbierania, gromadzenia i zarządzania danymi niezbędnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1150 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych w zakresie handlu świeżym mięsem i produktami mięsnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1149 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się Pepino mosaic virus

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1148 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1147 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1146 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1145 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1144 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1143 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1142 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1141 z 20042004-05-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 108, poz. 1140 z 20042004-05-11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Renta dla żołnierza

  Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę?

 • Wymogi przy działalności gastronomicznej

  Czy aby prowadzić działalność gastronomiczną, trzeba spełnić jakieś specjalne wymogi?

 • Wykaz chorób psychicznych

  Jakie choroby psychiczne uniemożliwiają wykonanie kary (i w ogóle jakie inne choroby) oraz gdzie znaleźć wykaz tych chorób?

 • Orzeczenie o niezdolności do pracy

  Choruję od kilku lat na chorobę Meniera i ubiegam się o rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby Meniera i innych chorób. W którym rozporządzeniu Ministra (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-07 poz. 1372

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-02 poz. 1607

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie chorób zakaźnych zwierząt, dla których opracowuje się programy zwalczania

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1304

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-19 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.